youtube.com
Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych
We wtorek 11 kwietnia Burmistrza Marcin Pluta reprezentował nasze miasto jako prelegent na ogólnopolskiej debacie dotyczącej klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, która odbyła się w siedzibie Najwyższa Izba Kontroli (NIK) w Warszawie. Celem debaty była wymiana doświadczeń dotyczących poprawy sytuacji na rynku pracy osób z grup defaworyzowanych. Spotkanie było również okazją do zaprezentowania wyników kontroli NIK dotyczących oceny działań podejmowanych na rzecz zwiększania skali stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. Poniżej fragment wywiadu, całość wypowiedzi Prof. Elżbiety Kryńskiej oraz Burmistrza Marcina Pluty - https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-stosowaniu-klauzul-spolecznych-w-nbsp-zamowieniach-publicznych.html -- Wykorzystano materiał video przygotowany przez Najwyższą Izbę Kontroli.
 
youtube.com
XXXVII Sesja Rady Miasta Brzeziny (30 marca 2017 r.)
Proponowany porządek obrad XXXVII sesji Rady Miasta  przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad. 2. Stwierdzenie prawomocności sesji. 3. Przedstawienie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miasta. 5. Informacja burmistrza o pracach między sesjami. 6. Interpelacje i zapytania radnych. 7. Odpowiedzi na interpelacje. 8. Zapytania do kierowników jednostek organizacyjnych miasta, prezesów spółek miejskich i prezesa Spółdzielni Socjalnej. 9. Sprawozdanie z działalności MOPS Brzeziny za 2016 r. 10. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2016 r. 11. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Wspierania Rodziny za 2016 r. 12. Informacja o stanie bezrobocia za 2016 r. i działaniach podejmowanych  przez Powiatowy Urząd Pracy na rzecz przeciwdziałania bezrobociu w 2017 r. 13. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 13.1. przyjęcia Miejskiego programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020; 13.2. ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Miasto Brzeziny; 13.3. zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2017 rok; 13.4. przyjęcia programu zapobiegającego bezdomności zwierząt na terenie miasta Brzeziny; 13.5. wyrażenia zgody na obniżenie i podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Brzezinach; 13.6. sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanych działek nr 2155, 2156, 2157, 2158, 2159 i 2160 położonych w Brzezinach przy ul. Wojska Polskiego; 13.7. przyjęcia przez Miasto Brzeziny w 2017 roku powierzonego przez Radę Powiatu w Brzezinach zadania publicznego z zakresu prowadzenia biblioteki publicznej dla Powiatu Brzezińskiego. 14. Wolne wnioski i sprawy różne. 15. Zakończenie sesji.
 
youtube.com
XXXVI Sesja Rady Miasta (23.03.2017)
http://bip.brzeziny.pl/brz/rada-miasta/porzadek-planowanej-se/9109,Zaproszenie-na-XXXVI-sesje-Rady-Miasta.html
 
 
 
CZYTAJ POPRZEDNIE
 
 
 

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej