Aktywizacja mieszkańców ziemi brzezińskiej poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej - budowa Linowego Placu Zabaw w Brzezinach

 

 

Miasto Brzeziny realizuje operację pn. Aktywizacja mieszkańców ziemi brzezińskiej poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej - budowa Linowego Placu Zabaw
w Brzezinach,
dofinansowaną ze środków PROW 2014-2020 w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Celem operacji jest budowa linowego placu zabaw w Brzezinach przy ul. Sportowej. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do stworzenia miejsca służącego aktywnemu spędzaniu wolnego czasu, wzmacniania więzi społecznych oraz integracji mieszkańców miasta i okolicznych wsi, ich aktywizacji i poprawy jakości życia, wzbogacenia bazy obiektów rekreacyjnych, zwiększenia walorów turystycznych miasta i poprawy jego estetyki.

Kwota dofinansowania z EFRROW: 184 705,00 PLN (63,63% całkowitej wartości inwestycji)

Termin realizacji: do 31 grudnia 2022 r. (Miasto Brzeziny planuje zakończyć operację w I połowie 2021 r.)

W ramach realizacji operacji zostanie wykonany następujący zakres prac:

-zdjęcie istniejącej nawierzchni placu przeznaczonego pod budowę linowego placu zabaw,

-wykonanie stóp fundamentowych pod posadowienie słupów konstrukcyjnych urządzeń zabawowych,

-wykonanie nawierzchni piaskowej,

-wykonanie ścieżki jako dojście do placu linowego,

-wykonanie ławy betonowej pod obrzeża ścieżki,

-wykonanie obrzeży ścieżki oraz bezpiecznej strefy piaskowej przy użyciu obrzeża betonowego,

-montaż dwóch ławek z oparciem, kosza na śmieci, tablicy regulaminowej,

-uprzątnięcie placu,

-montaż elementów zestawu zabawowego, tj.: piramida linowa, piramida linowa, ślizg, tunel, rura strażacka, linki, szyb, drabinki, wejście wspinaczkowe, zjeżdżalnia rurowa.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_pl

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej