Budowa Przedszkola Nr 1 w Brzezinach

 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/themes/html/rpominimal/zalaczniki/logotypy/rpo_wl/podstawowe_A4-A1/kolorowe/pl/RPO_WL_kolorowe_wyszycie_RGB.jpg


Miasto Brzeziny zakończyło realizację projektu pn

Budowa Przedszkola Nr 1 w Brzezinach

 

Okres realizacji projektu:                                                  01.07.2007 - 30.06.2014

Całkowita wartość projektu:                                             7 471 401,20 PLN

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych:           5 525 202,63 PLN

Kwota dofinansowania ze środków EFRR:                  4 422 924,70 PLN

 

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania V.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Projekt ten polegał na budowie Przedszkola nr 1 w Brzezinach. W ramach projektu budynek przedszkola został wyposażony w meble, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt dydaktyczny (nowoczesny sprzęt multimedialny), co pozwoliło na prowadzenie wysokiej jakości zajęć. Został też zainstalowany monitoring. W ramach projektu zagospodarowany został również teren wokół budynku przedszkola - plac zabaw
z wyposażeniem,  drogami i ogrodzeniem. Inwestycja została zrealizowana.

Projekt pn Budowa Przedszkola Nr 1 w Brzezinach stanowił kontynuację długoplanowej polityki edukacyjnej Miasta Brzeziny mającej na celu zapewnienie dogodnych warunków do rozwoju zasobów ludzkich. Inwestycja nie tylko wpisywała się dokładnie w szereg dokumentów szczebla lokalnego (Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Brzeziny na lata 2007-2015, Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Brzeziny na lata 2007-2014, Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Miasta Brzeziny 2008-2014), ale również regionalnego i krajowego. Projekt stworzył możliwość zatrudnienia osób o określonym wykształceniu i zawodzie, a także dał szansę na zwiększenie aktywności zawodowej kobiet, które do czasu realizacji projektu zajmowały się wychowywaniem w domu dzieci. Inwestycja umożliwiła ponadto wzmocnienie roli edukacji przedszkolnej poprzez zwiększenie ilości oddziałów przedszkolnych i objęcie opieką większej liczby dzieci, usunięcie barier utrudniających dostęp do edukacji osobom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wyposażenie obiektów edukacyjnych. Inwestycja umożliwiła również podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości kształcenia, co czyniło ją zgodną
z rządową Strategią Rozwoju Edukacji na lata 2007-2013, zgodnie z którą znaczenie wychowania przedszkolnego i konieczność jego ciągłego upowszechniania stanowi jeden z najważniejszych kierunków rozwoju edukacji w Polsce. Projekt Budowa Przedszkola Nr 1 w Brzezinach, w stosunku do realizacji którego istniały bardzo duże oczekiwania wśród lokalnej społeczności wykazał wpływ na potrzeby rynku pracy, otwartość na politykę społeczną i kulturalną a także wpływ na niwelowanie społeczno-ekonomicznych dysproporcji w regionie.

 

Instytucją zarządzającą RPO WŁ jest Zarząd Województwa Łódzkiego, Urząd Marszałkowski w Łodzi, Departament Polityki Regionalnej, Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego, Departament finansów: www.lodzkie.pl, www.rpo.lodzkie.pl

 

 

 

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

 

 

 


 

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej