Decydujmy Razem

Z inicjatywy władz miasta Brzeziny w dniach 18 kwietnia – 27 czerwca 2018 r. zespół naukowy we współpracy z przedstawicielami Urzędu Miasta Brzeziny, przeprowadził w Brzezinach konsultacje społeczne. Celem konsultacji było określenie poziomu akceptacji społecznej dla możliwych rozwiązań w zakresie zmniejszenia uciążliwości nadmiernego ruchu ulicznego w Brzezinach. W ramach konsultacji zorganizowano trzy otwarte spotkania z mieszkańcami oraz przeprowadzono badania sondażowe na reprezentatywnej grupie pełnoletnich mieszkańców miasta.

Poniżej zamieszczamy pełny raport do pobrania.

Raport

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KL-DR-UE

 

Pobierz Program Rozwoju Przedsiębiorczości w mieście Brzeziny

 

Priorytety programu rozwoju przedsiębiorczości Gminy Miasto Brzeziny (wypracowanie sprawnego systemu komunikowania się samorządu terytorialnego z mieszkańcami oraz edukacja i rozwój młodzieży)

 

W ramach projektu "Decydujmy Razem", 8 lutego 2013 r. odbyły się konsultacje społeczne na temat projektu Programu Rozwoju Przedsiębiorczości dla Gminy Miasto Brzeziny na lata 2013 - 2017.

Przygotowana przez zespół partycypacyjny ankieta zawierała propozycje zadań priorytetowych do realizacji w ramach projektu Programu Rozwoju Przedsiębiorczości Gminy Miasto Brzeziny. W ankiecie zamieszczono 14 konkretnych zadań i zapytano o inne propozycje zadań w zakresie rozwoju przedsiębiorczości. Ankieta zawierała także informację o zaznaczeniu maksymalnie trzech odpowiedzi, jednak uczestnicy konsultacji w 9 przypadkach zaznaczali ich większą liczbę. W opracowywaniu wyników ankiety uwzględniono wszystkie odpowiedzi. Na ankietę odpowiedziało 88 uczestników konsultacji, a jej wyniki przedstawiają tabela i histogramy poniżej.

 

PRIORYTETY

Lp.

Propozycje zadań do projektu programu rozwoju przedsiębiorczości Gminy Miasto Brzeziny

Liczba odpowiedzi

1.

Pozyskiwanie nowych inwestorów

52

2.

Stworzenie nowych miejsc spotkań dla młodzieży w mieście (np. Młodzieżowy Dom Kultury)

43

3.

Utworzenie sali kinowej w mieście

35

4.

Utworzenie strefy ekonomicznej na terenie miasta

30

5.

Rozpoznanie potrzeb młodzieży miasta Brzeziny (ankiety, spotkania z młodzieżą)

23

6.

Realizowanie przez miasto programów wsparcia dla przedsiębiorców, ułatwiających im zatrudnianie nowych pracowników

21

7.

Skonsultowanie projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego w postaci spotkania warsztatowego, z dbałością o jak najwyższą frekwencję mieszkańców

16

8.

Organizowanie spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców o aktualnych
i planowanych działaniach władz miasta

15

9.

Opracowanie bazy adresowej przedsiębiorców miasta Brzeziny, w celu wysyłania istotnych informacji o szkoleniach, dotacjach, programach wsparcia, realizowanych przez miasto oraz lokalne i regionalne instytucje otoczenia biznesu

13

10.

Powołanie Rady Przedsiębiorczości Miasta Brzeziny

11

11.

Organizowanie spotkań młodzieży z przedsiębiorcami

10

12.

Rozpoznanie potrzeb przedsiębiorców, działających na terenie miasta Brzeziny – badania ankietowe

10

13.

Kształtowanie postaw pro przedsiębiorczych wśród młodzieży – organizowanie konkursów z przedsiębiorczości

9

14.

Wspieranie rozwoju agroturystyki w Brzezinach

9

15.

Inne propozycje (jakie?)

3

 

W trzech przypadkach ankiety zawierały w pozycji 15 inne propozycje przykłady zadań niewymienione w ankiecie. Wskazywano na konieczność poznania potrzeb osób bezrobotnych z terenu miasta Brzeziny. Ponadto przekazywanie informacji i petycji do rządu o ulgi dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników np.: w składkach ZUS, ulgi podatkowe itp. Ostatni przykład zadania, to organizowanie kiermaszów wyrobów i tekstyliów lokalnych przedsiębiorców.

 


 

Preferowane przez mieszkańców formy komunikacji z samorządem terytorialnym – wyniki konsultacji

 

Mając na uwadze, że rzeczą najważniejszą przy tworzeniu porozumień i wspólnych działań na rzecz rozwoju miasta i jego mieszkańców jest szeroki dostęp wszystkich zainteresowanych do informacji o działaniach przedstawicieli urzędu oraz władz miasta, zadano pytanie o wskazanie najdogodniejszego dla mieszkańców miasta Brzeziny sposobu przekazywania informacji. 

W opracowanej przez zespół partycypacyjny ankiecie zamieszczono 8 możliwych wariantów odpowiedzi, które najczęściej pojawiały się na cyklicznych spotkaniach zespołu, w tym przewidziano możliwość wskazania innej formy, nieujętej w pytaniach zamkniętych. Ankieta zawierała również informację o zaznaczeniu maksymalnie trzech odpowiedzi, jednak uczestnicy konsultacji w 5 przypadkach zaznaczali większą liczbę odpowiedzi. W opracowywaniu wyników ankiety uwzględniono wszystkie odpowiedzi. 

 

Na pytanie: "Jaki sposób przekazywania informacji o działaniach przedstawicieli urzędu oraz władz miasta Brzeziny jest dla Pana/ Pani najwygodniejszy?" odpowiedziało 87 uczestników konsultacji. Opinie na temat sposobu przekazywania informacji przedstawiają się następująco:

 

SPOSOBY PRZEKAZU INFORMACJI

Lp.

Warianty odpowiedzi

Liczba odpowiedzi

1.

Brzeziński Informator Samorządowy (BIS).

63

2.

Oficjalna strona Urzędu Miasta Brzeziny.

59

3.

Spotkania przedstawicieli urzędu z mieszkańcami.

34

4.

Poczta elektroniczna (drogą mailową).

30

5.

Tablice ogłoszeń w budynku urzędu.

26

6.

Tablice ogłoszeń poza urzędem.

21

7.

Wysyłanie wiadomości SMS.

17

8.

Inne (jakie?).

3

 

Uczestnicy konsultacji wskazując w trzech ankietach na inną formę przekazywania informacji wskazywali na komunikację poprzez portal społecznościowy Facebook oraz pisma do instytucji. 

W jednym przypadku zawarta została ocena negatywna tego sposobu konstruowania projektu programu.

 


 

Brzeziny w ocenie młodych – wyniki sondażu

 

W styczniu 2013 roku przeprowadzono sondaż wśród młodzieży brzezińskich szkół (Gimnazjum im Władysława Stanisława Reymonta (G), Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach (ZSP) i Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza (LO)), w którym zapytano młode osoby w wieku 16 – 18 lat o to, jak postrzegają miasto, czego im w tym mieście najbardziej brakuje i czy młode osoby są zainteresowane spotkaniami z przedsiębiorcami oraz czy temat przedsiębiorczości wydaje im się ciekawy. W sumie przebadano 339 osób. Sondaż został zrealizowany z inicjatywy członków zespołu partycypacyjnego, pracującego nad Programem Rozwoju Przedsiębiorczości Gminy Miasto Brzeziny. Członkowie zespołu uznali, że w obszarze przedsiębiorczości ważnym aspektem jest edukacja młodzieży oraz kreowanie wśród młodych ludzi postaw pro przedsiębiorczych. Założeniem sondaży było zatem dokonanie wstępnej diagnozy potrzeb młodzieży, związanych z ich funkcjonowaniem w mieście. Otrzymane odpowiedzi wraz z podziałem na odpowiedzi uzyskane 

w poszczególnych szkołach zostały zaprezentowane poniżej w tabelach.

 

> Powody, dla których warto mieszkać w brzezinach

 

Pierwsze pytanie, jakie zadano w sondażu dotyczyło przyczyn, dla których zdaniem młodzieży warto mieszkać w Brzezinach. Ponad połowa badanych (64%) jako zaletę wskazała bliskość Łodzi, "można mieszkać w małym mieście i korzystać z dobrodziejstw dużej aglomeracji". 

Taką odpowiedź najczęściej wskazywali zarówno uczniowie gimnazjum, jak i szkół ponadgimnazjalnych. Kolejno, choć już nie tak często wskazywano, jako atut miasta, jego wielkość – co trzeci ankietowany uważał, że Brzeziny mają odpowiednią wielkość (31,6%). Co piąty ankietowany  wskazywał, że Brzeziny to miasto, w którym mieszkają fajni ludzie (20,9%) oraz że Brzeziny są spokojnym i bezpiecznym miastem (19,5%).

 

To, co również zwraca uwagę w odpowiedziach badanych, to wskazanie przez 46,6%  ankietowanych, czyli przez prawie co drugiego uczestnika sondażu odpowiedzi, że Brzeziny są miastem, które się niczym nie wyróżnia.

 

1. Odpowiedzi młodzieży uczestniczącej w sondażu na pytanie: "Dlaczego Twoim zdaniem warto mieszkać w Brzezinach?"

(badani mogli zaznaczyć maksymalnie trzy odpowiedzi)

Odpowiedzi ogółem

(N=339)

G

(Ng=100)

ZSP

(Nzsp=121)

LO

(Nlo=118)

a) miasto ma odpowiednią wielkość

 

107
(31,56%)

37
(37,00%)

38
(31,40%)

32
(27,12%)

b) miasto jest zielone, blisko do przyrody

 

49
(14,45%)

20
(20,00%)

15
(12,40%)

14
(11,86%)

c) miasto jest spokojne i bezpieczne

 

66
(19,47%)

21
(21,00%)

16
(13,22%)

29
(24,58%)

d) miasto jest położone blisko Łodzi (można mieszkać w małym mieście i korzystać z dobrodziejstw dużej aglomeracji)

 

217
(64,01%)

67
(67,00%)

72
(59,50%)

78
(66,10%)

e) mieszkają tu fajni ludzie

71
(20,94%)

31
(31,00%)

19
(15,70%)

21
(17,80%)

f) miasto posiada atrakcyjne zabytki i ciekawą historię

 

31
(9,14%)

10
(10,00%)

17
(14,05%)

4
(3,39%)

g) w mieście prowadzone jest ciekawe życie kulturalno-

rozrywkowe

 

15
(4,42%)

7
(7,00%)

5
(4,13%)

3
(2,54%)

h) miasto niczym się nie wyróżnia

 

158
(46,61%)

35
(35,00%)

66
(54,55%)

57
(48,31%)

i) inne

15
(4,42%)

3
(3,00%)

4
(3,31%)

8
(6,78%)

 

> W mieście brakuje...

 

W pytaniu drugim poproszono młodzież o wskazanie tych rzeczy, których ich zdaniem brakuje w mieście. Na podstawie uzyskanych odpowiedzi można wnioskować, że najbardziej młodym ludziom brakuje kina, taką odpowiedź wskazało 79,1% ankietowanych. Brak ten zdaje się być szczególnie odczuwalny dla młodzieży gimnazjalnej (86%), dla porównania odpowiedź tę zaznaczyło trzy czwarte uczniów ZSP (76,9%) i LO (75,4%). Co drugi uczestnik sondażu zwrócił również uwagę na brak miejsc spotkań dla młodzieży (51,6%). Przyglądając się rozkładowi odpowiedzi na to pytanie ze względu na rodzaj szkoły, można zauważyć, że uczniowie Liceum Ogólnokształcącego częściej wskazywali tę odpowiedź (65,2%) niż uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych (38,8%). Z czego możemy wnioskować, że dla uczniów LO miejsce spotkań jawi się jako wyraźniejsza potrzeba niż dla pozostałych, choć w przypadku gimnazjalistów, dokładnie połowa z nich uznaje brak miejsc spotkań za istotny problem. Respondentów poproszono również o wskazanie miejsc, w których chcieliby spędzać czas i najczęściej wskazywano tutaj kluby muzyczne i kawiarnie (51 wskazań) oraz obiekty sportowe, jak skate-park (9 wskazań) i sala sportowa (7 wskazań). Pojawiały się również propozycje takie jak: koło literackie, miejsca, gdzie zimą można się ogrzać, porozmawiać 

i coś ciepłego wypić, ośrodek dla młodzieży, w którym można się spotkać, dyskoteka (zaznaczono "bezpieczna"), centrum handlowe, ścianka wspinaczkowa, gokarty, paintball, klub koszykówki, boisko do tenisa, szkoła taneczna, a nawet bar mleczny.

 

Młodzi uczestnicy sondażu wskazywali również następujące braki: co trzeci z nich zaznaczył brak pomysłu na miasto (33,3%), brak ścieżek rowerowych (30,1%), brak infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (29,2%) oraz brak "żyjącego" Centrum (28,3%).

 

2. Odpowiedzi młodzieży na pytanie: "Czego Twoim zdaniem brakuje w Brzezinach?"

(badani mogli zaznaczyć maksymalnie trzy odpowiedzi)

Odpowiedzi ogółem

(N=339)

G

(Ng=100)

ZSP

(Nzsp=121)

LO

(Nlo=118)

a) infrastruktury sportowo-rekreacyjnej

(boisk, sal/ hal sportowych)

99
(29,20%)

20
(20,00%)

36
(29,75%)

43
(36,44%)

b) kina

268

(79,06%)

86

(86,00%)

93

(76,86%)

89

(75,42%)

c) ścieżek rowerowych

102

(30,09%)

23

(23,00%)

47

(38,84%)

32

(27,12%)

d) miejsc spotkań dla młodzieży (podpowiedz, jakie byłoby najodpowiedniejsze, np. kawiarnia, sala sportowa, klub muzyczny itp.)

175

(51,62%)

50

(50%)

48

(39,67%)

77

(65,25%)

e) ładu i zieleni

w mieście

37

(10,91%)

11

(11,00%)

12

(9,92%)

14

(11,86%)

f) czystości na ulicach

95

(28,02%)

30

(30,00%)

31

(25,62%)

34

(28,81%)

g) poczucia bezpieczeństwa

31

(9,14%)

9

(9,00%)

10

(8,26%)

12

(10,17)

h)"żyjącego" Centrum

96

(28,32%)

28

(28,00%)

30

(24,79%)

38

(32,20%)

i) pomysłu na miasto

113

(33,33%)

31

(31,00%)

42

(34,71%)

40

(33,90%)

j) inne

(jakie?)

21

(6,19%)

7

(7,00%)

8

(6,61%)

6

(5,08%)

 

Młodzież została również poproszona o odpowiedź na pytanie: 

"czy gdyby została zaproszona przez władze miasta na spotkanie z przedsiębiorcami, to czy przyszłaby na takie spotkanie". Taką gotowość wyraził co drugi uczestnik sondażu, co możemy interpretować, jako bardzo wysokie wskazanie gotowości i otwartości młodych ludzi. Takimi spotkaniami najbardziej zainteresowani są uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych (56,2%), następnie gimnazjaliści (55%), relatywnie najmniej, ale również wysoko, uczniowie Liceum Ogólnokształcącego (47,5%).

 

5. Odpowiedzi młodzieży na pytanie: "Czy gdyby władze miasta zaprosiły Cię na spotkanie z brzezińskimi przedsiębiorcami, żebyś mógł/ mogła dowiedzieć się, jak wygląda prowadzenie działalności gospodarczej w tym mieście, to przyszedłbyś/ przyszłabyś na takie spotkanie?"

Odpowiedzi ogółem

(N=339)

G

(Ng=100)

ZSP

(Nzsp=121)

LO

(Nlo=118)

a) tak

173

(51,03%)

55

(55,00%)

68

(56,20%)

50

(42,37%)

b) nie

139

(41,00%)

40

(40,00%)

43

(35,54%)

56

(47,46%)

 

Wśród tematów spotkań, które respondenci uznali za najbardziej interesujące na pierwszym miejscu pod względem liczby wskazań pojawił się temat sposobów spędzania wolnego czasu przez młodzież w mieście (70,8%). Połowa ankietowanych wskazała również chęć uczestniczenia w spotkaniu poświęconym perspektywom młodych na lokalnym rynku pracy (48,1%). 

Ta tematyka szczególne zainteresowanie wzbudziła wśród zdecydowanej większości uczniów ZSP (60,33%) i połowy licealistów (51,7%). Spotkaniem na temat edukacji w Brzezinach zainteresowany był co czwarty badany (26,5%) i tutaj ponownie nieco wyższe zainteresowanie od pozostałych szkół przejawili uczniowie ZSP (28,1%). Natomiast co czwarty licealista (24,6%) zainteresowany byłby spotkaniem na temat wolontariatu.

 

6. Odpowiedzi młodzieży na pytanie: "Jakie tematy spotkań, organizowanych przez władze miejskie byłyby dla Ciebie szczególnie interesujące?"

Odpowiedzi ogółem

(N=339)

G

(Ng=100)

ZSP

(Nzsp=121)

LO

(Nlo=118)

a) perpektywy młodych na lokalnym rynku pracy

163

(48,08%)

29

(29,00%)

73

(60,33%)

61

(51,69%)

b) wolontariat – możliwość poznania ludzi i zdobycia doświadczenia

64

(18,88%)

22

(22,00%)

13

(10,74%)

29

(24,58%)

c) edukacja w Brzezinach – szanse i perspektywy

90

(26,55%)

27

(27,00%)

34

(28,10%)

29

(24,58%)

d) sposoby spędzania wolnego czasu przez młodzież w mieście

240

(70,80%)

74

(74,00%)

75

(61,98%)

91

(77,12%)

e) inne

15

(4,42%)

3

(3,00%)

6

(4,96%)

6

(5,08%)

 

KL-DR-UE

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej