Druga młodość z komputerem - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla osób 50+ w Brzezinach

 

 

 

Zapytanie ofertowe


    W związku z uzyskanym dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu VIII „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”, działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu–eInclusion” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz środków budżetu państwa na realizację projektu pn „Druga młodość z komputerem - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla osób 50+ w Brzezinach” zwracam się do wszystkich zainteresowanych o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
Zorganizowanie i przeprowadzenie na terenie Miasta Brzeziny (województwo łódzkie) 5 szkoleń z zakresu telepracy dla 150 uczestników projektu pn „Druga młodość z komputerem - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla osób 50+ w Brzezinach”  w grupach 10-15-osobowych.

 

Pełna treść ogłoszenia


 

 

Wydłużenie terminu naboru do udziału w projekcie

Miasto Brzeziny informuje o dokonaniu zmiany w regulaminie uczestnictwa w projekcie „Druga młodość z komputerem– przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla osób 50+ w Brzezinach” polegającej na wydłużeniu okresu składania formularzy zgłoszeniowych. W związku z powyższym termin naboru wniosków do udziału w projekcie ulega przedłużeniu do 14 lutego 2014 r. do godz. 15.00.

 

Regulamin uczestnictwa w projekcie (zmiana 31 styczeń 2014)


 

Wydłużenie terminu naboru do udziału w projekcie

Miasto Brzeziny informuje o dokonaniu zmiany w regulaminie uczestnictwa w projekcie „Druga młodość z komputerem– przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla osób 50+ w Brzezinach” polegającej na wydłużeniu okresu składania formularzy zgłoszeniowych. W związku z powyższym termin naboru wniosków do udziału w projekcie ulega przedłużeniu do 31 stycznia 2014 r. do godz. 16.00.

 

Regulamin uczestnictwa w projekcie (zmiana 31 grudzień 2013)


OGŁOSZENIE


    W związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków EFRR w ramach działania 8.3 PO IG Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion na realizację projektu pn Druga młodość
z komputerem - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla osób 50+ w Brzezinach zwracam się do wszystkich zainteresowanych z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
wykonywanie obowiązków specjalisty ds. księgowych w ramach  w/w projektu

 

 

Pełna treść ogłoszenia

 


OGŁOSZENIE

 

    W związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków EFRR w ramach działania 8.3 PO IG Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion na realizację projektu pn Druga młodość
z komputerem - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla osób 50+ w Brzezinach zwracam się do wszystkich zainteresowanych o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
wykonywanie obowiązków specjalisty ds. zamówień publicznych w ramach w/w projektu

 

Pełna treść ogłoszenia

 


OGŁOSZENIE    W związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków EFRR w ramach działania 8.3 PO IG Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion na realizację projektu pn Druga młodość
z komputerem - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla osób 50+ w Brzezinach zwracam się do wszystkich zainteresowanych z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
wykonywanie obowiązków koordynatora w/w projektu.

 

Pełna treść ogłoszenia

 


 

Wydłużenie terminu naboru do udziału w projekcie


    Gmina Miasto Brzeziny informuje o dokonaniu zmiany w regulaminie uczestnictwa
w projekcie „Druga młodość z komputerem– przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla osób 50+ w Brzezinach” polegającej na wydłużeniu okresu składania formularzy zgłoszeniowych.
    W związku z powyższym gmina przedłuża termin naboru wniosków do udziału
w projekcie do 31.12. 2013 r. do godz. 16.00. zmieniony regulamin uczestnictwa w projekcie znajduje się na tej stronie.

 

Regulamin uczestnictwa w projekcie


 

W związku z uzyskanym dofinansowaniem na realizację projektu nr POIG.08.03.00-10-581/13  pn. Druga młodość z komputerem - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla osób 50+ w Brzezinach Gmina Miasto Brzeziny ogłasza nabór do udziału
w projekcie, który będzie prowadzony od 6 listopada 2013 r. do 6 grudnia 2013 r.
  Uczestnikami projektu mogą być osoby fizyczne z terenu miasta Brzeziny, które na dzień złożenia dokumentów rekrutacyjnych ukończyły 50 rok życia i których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS (obecnie 831,15 zł brutto). Pierwszeństwo w udziale w projekcie będą miały osoby o najniższych dochodach oraz osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

            Formularze zgłoszeniowe należy składać osobiście w biurze projektu - Urzędzie Miasta Brzeziny w pokoju nr 128  w godzinach pracy urzędu tj. w dni robocze od godz. 8.00 do godz. 16.00 od 6 listopada 2013 r. do 6 grudnia 2013 r. do godz. 16.00.  Przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych należy zapoznać się z regulaminem projektu. Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin projektu są dostępne na stronie internetowej www.brzeziny.pl oraz w biurze projektu.

            Planuje się, że przekazanie wyłonionym 150 uczestnikom sprzętu komputerowego
i świadczenie usług dostępu do Internetu rozpocznie się w styczniu 2014 r. Termin ten jest jednak uzależniony od czasu niezbędnego na przygotowanie, przeprowadzenie i wyłonienie wykonawców w ramach  postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie dostawy sprzętu komputerowego i świadczenia usług dostępu do Internetu.

Planowana data zakończenia realizacji projektu: 31.07 2015 r.

(bezpłatny dostęp do Internetu będzie zapewniony jeszcze przez okres trwałości projektu tj. aktualnie  przez 5 kolejnych lat)
„Dotacje na Innowacje”

„Inwestujemy w waszą przyszłość”

 

 Formularz zgłoszeniowy

Regulamin uczestnictwa w projekcie

 


 

Projekt nr POIG.08.03.00-10-581/13  pn. Druga młodość z komputerem - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla osób 50+ w Brzezinach otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.3  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.


Całkowita wartość projektu: 1.260.980,00 PLN
Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych: 1.260.980,00 PLN
Kwota dofinansowania ze środków EFRR i budżetu Państwa: 1.260.980,00 PLN


            Głównym celem projektu jest umożliwienie osobom w wieku 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych pełnoprawnego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym poprzez zapewnienie im dostępu do szerokopasmowego Internetu zarówno w okresie 18 miesięcy realizacji projektu jak i w wymaganym okresie jego trwałości. Realizacja celu będzie możliwa poprzez zakup 150 zestawów komputerowych (z drukarką, oprogramowaniem i ubezpieczeniem) wraz z dostępem do Internetu. Dzięki realizacji projektu dostęp do szerokopasmowego Internetu uzyska 150 osób  w wieku 50+. Dostęp do Internetu dla wszystkich osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie będzie całkowicie bezpłatny. Środki na ten cel będą pochodziły z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu Państwa. Uczestnicy projektu będą również mieli możliwość wzięcia udziału w 5 darmowych szkoleniach z zakresu obsługi komputera i Internetu oraz 5 również darmowych szkoleniach z zakresu telepracy, które zostaną przeprowadzone dla każdej, około 15-osobowej grupy uczestników.  

            Planuje się, że rekrutacja do udziału w projekcie rozpocznie się w październiku br, natomiast przekazanie wyłonionym uczestnikom sprzętu komputerowego i rozpoczęcie świadczenia usług dostępu do Internetu – na przełomie 2013 i 2014 r. Termin ten jest jednak uzależniony od czasu niezbędnego na przygotowanie, przeprowadzenie i wyłonienie wykonawców w ramach  postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie dostawy sprzętu komputerowego i świadczenia usług dostępu do Internetu.

            Przed rozpoczęciem rekrutacji, w gazecie lokalnej pojawi się stosowne ogłoszenie
o naborze do udziału w projekcie. Na stronie www.brzeziny.pl jak również na nowobudowanej stronie internetowej poświęconej wyłącznie projektowi znajdą Państwo regulamin uczestnictwa w projekcie wraz z niezbędnymi dokumentami do pobrania, wypełnienia i złożenia w ramach naboru do udziału w projekcie.

Planowana data zakończenia realizacji projektu: 31.07 2015 r.

(bezpłatny dostęp do Internetu będzie zapewniony jeszcze przez okres trwałości projektu tj. aktualnie  przez 5 kolejnych lat)Instytucją Zarządzającą dla działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i

Innowacyjności, Instytucją Pośredniczącą - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Departament Społeczeństwa Informacyjnego, Instytucją Wdrażającą - Władza Wdrażająca Programy Europejskie www.wwpe.gov.pl


„Dotacje na Innowacje”

„Inwestujemy w waszą przyszłość”

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej