E-aktywni mieszkańcy – podniesienie kompetencji cyfrowych w Mieście Brzeziny

 

 

Miasto Brzeziny realizuje projekt  E-aktywni mieszkańcy – podniesienie kompetencji cyfrowych w Mieście Brzeziny dofinansowany  w formie grantu ze środków Programu Operacyjnego  Polska Cyfrowa  na lata 2014-2020 (w ramach Osi Priorytetowej III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych).

Operatorem projektu jest Stowarzyszenie Toarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica.

Cel główny:

Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród 72 mieszkańców Miasta Brzeziny niezbędnych
do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach edukacyjnych, zawodowych i rekreacyjnych.

Cel szczegółowy:

- Nabycie umiejętności korzystania z technologii informacyjnych poprzez udział w szkoleniach z zakresu podniesienia kompetencji cyfrowych

- Umożliwienie uczestnikom projektu przełamania barier w dostępie do wiedzy, edukacji oraz pracy.

Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń dla 72 mieszkańców Miasta Brzeziny powyżej 25 roku zycia z zakresu podniesienia kompetencji cyfrowych. Szkolenia będą prowadzone w 6 grupach max 12 - osobowych w wymiarze 12 h zegarowych (3h na 1 spotkanie).

Zakładane rezultaty:

Przeszkolone zostaną 72 osoby, w tym 3 z niepełnosprawnościami. U 60 uczestników szkoleń wzrosną kompetencje cyfrowe. Nabyte podczas szkoleń umiejętności zagwarantują tym 60 osobom efektywne korzystanie z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych. Dzięki realizacji projektu i nabyciu umiejętności z zakresu e-usług zmniejszone zostaną różnice edukacyjne, kulturowe oraz zawodowe pośród poszczególnymi mieszkańcami miasta Brzeziny. Z racji tego, że po zakończeniu realizacji projektu zakupiony sprzęt komputerowy zostanie przekazany do szkół podstawowych z terenu miasta Brzeziny, kompetencje cyfrowe będą poszerzane przez kolejnych mieszkańców miasta.

Całkowita wartość projektu: 40.320,00 zł

Dofinansowanie – 100%

 

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej