Gminny Program Rewitalizacji

 

Miasto Brzeziny otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności i Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu pn. „Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Brzeziny”.

 

Przyznane wsparcie finansowe zapewni opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji, czyli podstawowego dokumentu, który umożliwi Miastu Brzeziny uruchomienie procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych przy jednoczesnym upowszechnieniu rozumienia rewitalizacji jako kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z sytuacji kryzysowych oraz wzmocnienie zdolności gmin do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej.

 

Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Brzeziny w myśl Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777, z 2016 r. poz. 1020, 1250) i Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 zostanie poprzedzone szeregiem konsultacji społecznych przewidzianych na 2017 rok na każdym etapie tworzenia dokumentu.

 

Celem projektu jest przywrócenie lub nadanie funkcji społecznych i gospodarczych na terenach zdegradowanych.

 

Wynikiem realizacji projektu będzie przywrócenie na obszarach zdegradowanych miejskich funkcji społecznych (edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych) i gospodarczych, co wpłynie na niwelowanie zjawisk związanych z problemami społecznymi.

 

Łączna wartość projektu - 48.850,00 zł
Kwota dofinansowania - 43.965,00 zł (90%)
Wkład własny - 4.885 00 zł (10%)

 

Miasto Brzeziny planuje przeprowadzenie konsultacji społecznych m.in. w formie terenowego badania ankietowego, które zostanie przeprowadzone już w I kw. 2017 r.

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej