Konkursy, działania

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Miasta Brzeziny przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolonta

calendar 11-03-2021

 

Burmistrz Miasta Brzeziny w dniu 09 marca 2021 r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Miasta Brzeziny przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie wpłynęło 16 ofert zgłoszonych przez podmioty uprawnione na łączną kwotę wnioskowanych dotacji w wysokości: 117.779,50 zł. Do oceny merytorycznej zakwalifikowały się wszystkie oferty. Dofinansowanie uzyskało 16 ofert. Miasto Brzeziny na realizację zadań publicznych objętych otwartym konkursem ofert zabezpieczyło w budżecie kwotę 84.800,00 zł. Informacje na temat zawierania umów udzielane są pod nr telefonu: 46 874 31 02 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

 

Załącznik: Pełna treść zarządzenia

 

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej