Konkursy, działania

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 r. zadań publicznych GMB przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań w

calendar 30-12-2013

Zarządzenie Nr 204/2013

Burmistrza Miasta Brzeziny

z dnia 30 grudnia 2013 r.

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 r. zadań publicznych Gminy Miasto Brzeziny przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

 

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536, z 2011 r. Nr 112 poz. 654, nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1211, Nr 208 poz. 1241, Nr 209 poz. 1244, Nr 232 poz. 1378) oraz uchwały Nr XIVI/220/2013 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”

– zarządzam, co następuje:

 

§1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację w 2014 r. zadań publicznych Gminy Miasto Brzeziny przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

 

§2. Regulamin otwartego konkursu ofert, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do zarządzenia. 

 

§3. Informacje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert, o którym mowa w § 1, zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Brzeziny, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Brzeziny oraz na stronie internetowej miasta Brzeziny. 

 

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Brzeziny.

 

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PLIKI DO POBRANIA:
doc20131230160819.pdf
wzór oferty.doc
wzór sprawozdania.doc
WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej