Konkursy, działania

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 r. zadania publicznego GMB w zakresie finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Brzeziny

calendar 30-12-2013

Zarządzenie Nr 205/2013

Burmistrza Miasta Brzeziny

z dnia 30 grudnia 2013 r.

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 r. zadania publicznego Gminy Miasto Brzeziny w zakresie finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Brzeziny.

 

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz.857, Nr 151 poz. 1014, z 2011 r. Nr 171 poz. 1016, Nr 185 poz. 1092, Nr 208 poz. 1240 i 1241, z 2012 r. poz. 490, z 2013 r. poz. 829) oraz uchwały Nr III/27/10 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Brzeziny – zarządzam, co następuje:

 

§1. Ogłaszam otwarty konkursu ofert na realizację w 2014 r. zadania publicznego Gminy Miasto Brzeziny w zakresie finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Brzeziny.

 

§2. Regulamin otwartego konkursu ofert, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do zarządzenia. 

 

§3. Informacje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert, o którym mowa w § 1, zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Brzeziny, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Brzeziny oraz na stronie internetowej miasta Brzeziny. 

 

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Brzeziny.

 

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PLIKI DO POBRANIA:
doc20131230160727.pdf
wzór oferty-gmb.doc
wzór sprawozdania-gmb.doc
WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej