Konkursy, działania

Zarządzenie Nr 18/2014 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 r. zadania publicznego Miasta Brzeziny w zakresie finansowego wspierania rozwoju sportu (...)

calendar 05-03-2014

Zarządzenie Nr 18/2014
Burmistrza Miasta Brzeziny
z dnia 28 lutego 2014 r.

 

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 r. zadania publicznego Miasta Brzeziny w zakresie finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i 19 oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 2001 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646), art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz.857, Nr 151 poz. 1014, z 2011 r. Nr 171 poz. 1016, Nr 185 poz. 1092, Nr 208 poz. 1240 i 1241, z 2012 r. poz. 490, z 2013 r. poz. 82 oraz z 2014 r. poz. 7) uchwały Nr III/27/10 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Brzeziny (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2011 Nr 58 poz. 508) zmienionej uchwałą Nr V/18/2011 z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/27/10 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Brzeziny (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2011Nr 94 poz. 780) oraz Zarządzenia Nr 205/2013 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 grudnia 2013 r. – w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 r. zadania publicznego Miasta Brzeziny w zakresie finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny rozstrzyga, co następuje:

 

§ 1.   Z budżetu Miasta Brzeziny udziela się dotacji celowej na finansowe wspieranie rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny w roku 2014 podmiotom wymienionym w rozstrzygnięciu otwartego konkursu na realizacje w 2014 r. zadania publicznego dotyczącego finansowego wspierania sportu na terenie Miasta Brzeziny z 19 lutego 2014 r., stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2. Środki finansowe na realizację zadań wymienionych w § 1 zarządzenia zabezpieczono w budżecie Miasta Brzeziny na rok 2014 w rozdziale 92605

 – Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Brzeziny, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Brzeziny oraz na stronie internetowej Miasta Brzeziny.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Brzeziny.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta Brzeziny
Marcin Pluta

PLIKI DO POBRANIA:
doc20140314110027.pdf
WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej