Konkursy, działania

Zarządzenie Nr 93/2014 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 lipca 2014 r.

calendar 01-07-2014

Zarządzenie Nr 93/2014 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 lipca 2014 r.

 

w sprawie: ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 r. zadania publicznego Miasta Brzeziny w zakresie finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny.

 

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 poz.715) oraz uchwały Nr III/27/10 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Brzeziny (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2011 Nr 58 poz. 508) zmienionej uchwałą Nr V/18/2011 z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/27/10 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Brzeziny (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2011r. Nr 94 poz. 780) – zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ogłaszam drugi otwarty konkursu ofert na realizację w 2014 r. zadania publicznego Miasta Brzeziny w zakresie finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny.

§ 2. Regulamin otwartego konkursu ofert, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3. Informacje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert, o którym mowa w § 1, zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Brzeziny, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Brzeziny oraz na stronie internetowej miasta Brzeziny.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Brzeziny.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PLIKI DO POBRANIA:
doc20140701153404.pdf
oferta--wzor.doc
sprawozdanie--wzor.doc
WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej