Konkursy, działania

Zarządzenie Nr 107/2014 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 lipca 2014 r.

calendar 08-08-2014

w sprawie: rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert na realizacje
w 2014 r. zadań publicznych Miasta Brzeziny przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań
wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

 

        Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i 19 oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 2001 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379 i poz. 911), art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536, z 2011 r. Nr 112 poz. 654, nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1211, Nr 208 poz. 1241, Nr 209 poz. 1244, Nr 232 poz. 1378, z 2014 r. poz. 223 i poz. 498), uchwały Nr XLIV/220/2013 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”oraz Zarządzenia Nr 92/2014 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 lipca 2014 r. – w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizacje w 2014 r. zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji zarządza, co następuje:


§ 1.   Z budżetu Miasta Brzeziny udziela się dotacji celowej na realizację zadań publicznych wybranych w drugim otwartym konkursie ofert na realizacje
w 2014 r. zadań publicznych Miasta Brzeziny przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań
wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji podmiotom wymienionym w rozstrzygnięciu otwartego konkursu z 31 lipca 2014 r., stanowiącym załącznik do zarządzenia.


§ 2. Środki finansowe na realizację zadań wymienionych w § 1 zarządzenia zabezpieczono w budżecie Miasta Brzeziny na rok 2014 w działach
i rozdziałach:

1) 852 85295 – Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej.
2) 853 85395 – Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej.
3) 921 92195 – Dotacja na upowszechnianie kultury.


§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Brzeziny, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Brzeziny
oraz na stronie internetowej Miasta Brzeziny.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Brzeziny.


§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PLIKI DO POBRANIA:
doc20140808132022.pdf
WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej