Konkursy, działania

Zarządzenie Nr 108/2014 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 lipca 2014 r.

calendar 08-08-2014

w sprawie: rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 r. zadania publicznego Miasta Brzeziny w zakresie finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i 19 oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 2001 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379 i poz. 911), art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz, 715), uchwały Nr III/27/10 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Brzeziny (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2011 Nr 58 poz. 508) zmienionej uchwałą Nr V/18/2011 z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/27/10 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Brzeziny (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2011r. Nr 94 poz. 780) oraz Zarządzenia Nr 93/2014 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 lipca 2014 r. – w sprawie drugiego otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 r. zadania publicznego Miasta Brzeziny w zakresie finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny rozstrzyga, co następuje:


§ 1. Z budżetu Miasta Brzeziny udziela się dotacji celowej na finansowe wspieranie rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny w roku 2014 podmiotom wymienionym w rozstrzygnięciu drugiego otwartego konkursu na realizacje
w 2014 r. zadania publicznego dotyczącego finansowego wspierania sportu
na terenie Miasta Brzeziny z 31 lipca 2014 r., stanowiącym załącznik
do zarządzenia.


§ 2. Środki finansowe na realizację zadań wymienionych w § 1 zarządzenia zabezpieczono w budżecie Miasta Brzeziny na rok 2014 w rozdziale 92605
 – Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.


§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Brzeziny, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Brzeziny
oraz na stronie internetowej Miasta Brzeziny.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Brzeziny.


§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PLIKI DO POBRANIA:
doc20140808131921.pdf
WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej