Konkursy, działania

Zarządzenie Nr 165/2014 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 października 2014 r.

calendar 22-10-2014

w sprawie: konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015” oraz w sprawie zadań publicznych realizowanych w ramach finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny.

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 i poz. 1149) oraz uchwały Nr LVI/78/2010 Rady Miasta Brzeziny z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 297 poz. 2471)
– zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ogłaszam konsultacje z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015” oraz w sprawie zadań publicznych realizowanych w ramach finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Brzeziny.

§ 2. Konsultacje, o których mowa w § 1, odbywać się będą od 30 października 2014 r. do 13 listopada 2014 r.

§ 3. W ramach konsultacji 7 listopada 2014 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny odbędzie się protokołowane otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 4. Projekt konsultowanego aktu prawa miejscowego, stanowiącego załącznik do zarządzenia, oraz zarządzenie o przeprowadzeniu konsultacji zamieszczone zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej miasta Brzeziny oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Brzeziny w terminie nie krótszym, niż 7 dni przed datą rozpoczęcia konsultacji.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PLIKI DO POBRANIA:
doc20141022155427.pdf
WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej