Konkursy, działania

Konkurs ofert na realizację w 2015 r. zadania publicznego MB w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu

calendar 27-01-2015

Zarządzenie Nr 4/2015
Burmistrza Miasta Brzeziny
z dnia 27 stycznia 2015 r.


w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadania publicznego Miasta Brzeziny w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Miasta Brzeziny.

 

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 poz.715) oraz uchwały Nr III/27/10 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Brzeziny (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2011 Nr 58 poz. 508) zmienionej uchwałą Nr V/18/2011 z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/27/10 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Brzeziny (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2011r. Nr 94 poz. 780) – zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ogłaszam otwarty konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadania publicznego Miasta Brzeziny w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Miasta Brzeziny.

§ 2. Regulamin otwartego konkursu ofert, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3. Informacje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert, o którym mowa w § 1, zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Brzeziny, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Brzeziny oraz na stronie internetowej Miasta Brzeziny.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Brzeziny.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

--
Szczegóły zarządzenia, druki oferty i sprawozdania dostępne są pod adresem: http://bip.brzeziny.pl/brz/obwieszczenia-i-oglosz/organizacje-pozarzadow/6658,Konkurs-ofert-na-realizacje-w-2015-r-zadania-publicznego-MB-w-zakresie-tworzenia.html

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej