Konkursy, działania

Konkurs ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych MB przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań (...)

calendar 27-01-2015

Zarządzenie Nr 5/2015
Burmistrza Miasta Brzeziny
z dnia 27 stycznia 2015 r.

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych Miasta Brzeziny przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

 

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, 1138 i 1146) oraz uchwały Nr II/14/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”– zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ogłaszam trzeci konkurs ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych Miasta Brzeziny przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

§ 2. Regulamin trzeciego otwartego konkursu ofert, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3. Informacje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert, o którym mowa w § 1, zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Brzeziny, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Brzeziny oraz na stronie internetowej Miasta Brzeziny.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Brzeziny.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

--
Szczegóły zarządzenia, druki oferty i sprawozdania dostępne są pod adresem: http://bip.brzeziny.pl/brz/obwieszczenia-i-oglosz/organizacje-pozarzadow/6659,Konkurs-ofert-na-realizacje-w-2015-r-zadan-publicznych-MB-przez-organizacje-poza.html

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej