Konkursy, działania

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizacje w 2013 r. zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań

calendar 25-03-2013

Burmistrz Miasta Brzeziny dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje w 2013 r. zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Gmina Miasto Brzeziny na realizację zadań publicznych objętych otwartym konkursem ofert zabezpieczyła w budżecie kwotę 73.500,00 zł.

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie wpłynęło 17 ofert zgłoszonych przez podmioty uprawnione na łączną kwotę wnioskowanych dotacji w wysokości: 137.491,00 zł. Do oceny merytorycznej zakwalifikowały się wszystkie oferty. Dofinansowanie uzyskało 8 ofert zgłoszonych przez 6 podmiotów na ogólną kwotę w wysokości 57.920,00 zł. W czterech przypadkach dotacja zostanie udzielona w kwocie zgodnej z ofertą. W pozostałych przypadkach ogólna kwota wspieranego zadania została obniżona do wysokości podanej w poniższej tabeli. W razie przyjęcia proponowanej kwoty wsparcia realizacji zadania publicznego zakres rzeczowy i kosztorys oferty powinny zostać dostosowane do wysokości proponowanego wsparcia niezwłocznie po ukazaniu się rozstrzygnięcia. Oferenci po przyznaniu dotacji, a przed podpisaniem umowy, zobowiązani są do wyodrębnienia ewidencji księgowej środków publicznych otrzymanych na podstawie umowy.

 

Informacje na temat zawierania umów udzielane są pod nr telefonu: 46 874 31 02 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

 

 Sprostowanie

 

W treści "Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje w 2013 r. zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji"

 

zmianie ulega treść zdania:
"Dofinansowanie uzyskało 8 ofert zgłoszonych przez 6 podmiotów na ogólną kwotę w wysokości 57.920,00 zł.",
które otrzymuje brzmienie:
"Dofinansowanie uzyskało 8 ofert zgłoszonych przez 6 podmiotów na ogólną kwotę w wysokości 59.920,00 zł."

 

ponadto zmianie ulega treść komórki tabeli Zadanie nr 4, Oferent nr 2:
"Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Naszym Dzieciom" wystąpiło o 11.000,00 zł. Uzyskał wsparcie poprzez dotację w kwocie 7.500,00 zł",

które otrzymuje brzmienie:
"Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Naszym Dzieciom" wystąpiło o 14.500,00 zł. Uzyskał wsparcie poprzez dotację w kwocie 7.500,00 zł"

PLIKI DO POBRANIA:
rozstrzygniecie-op.pdf
Rozstrzygnięcie konkursu - organizacja pozarządowe
WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej