Konkursy, działania

Zarządzenie Nr 122/2015 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 lipca 2015 r.

calendar 28-07-2015

w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadania publicznego Miasta Brzeziny w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Miasta Brzeziny

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 poz.715) oraz uchwały Nr III/27/10 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Brzeziny (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2011 Nr 58 poz. 508) zmienionej uchwałą  
Nr V/18/2011 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/27/10 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Brzeziny (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2011r. Nr 94 poz. 780)
– zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam drugi otwarty konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadania publicznego Miasta Brzeziny w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Miasta Brzeziny.

§ 2. Regulamin drugiego otwartego konkursu ofert, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3. Informacje o ogłoszeniu drugiego otwartego konkursu ofert, o którym mowa w § 1, zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Brzeziny,
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Brzeziny oraz na stronie internetowej Miasta Brzeziny.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Brzeziny.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
 
__
Więcej informacji tj. regulamin oraz wzór oferty znajdą Państwo na stronie oferty w Biuletynie Informacji Publicznej.
WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej