Konkursy, działania

Zarządzenie Nr 129/2015 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 sierpnia 2015 r.

calendar 21-08-2015

Zarządzenie Nr  129/2015
Burmistrza Miasta Brzeziny
z dnia 21 sierpnia 2015 r.

 

w sprawie: rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert na realizacje w 2015 r. zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

 

--
Szczegółowe informacje oraz wykaz organizacji, które złożyły oferty dostępny jest pod adresem: http://bip.brzeziny.pl/brz/obwieszczenia-i-oglosz/organizacje-pozarzadow/7400,Zarzadzenie-Nr-1292015-Burmistrza-Miasta-Brzeziny-z-dnia-21-sierpnia-2015-r.html

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej