Konkursy, działania

Zarządzenie Nr 18/2017 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 8 lutego 2017 r.

calendar 09-02-2017

Zarządzenie Nr 18/2017 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego Miasta Brzeziny w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579) art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 poz.176, poz. 1170 i poz. 1171) oraz §3 i §4 uchwały Nr XXXIII/223/2016 Rady Miasta Brzeziny z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2017 r. poz. 192)– zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego Miasta Brzeziny w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny.

§ 2. Regulamin otwartego konkursu ofert, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3. Informacje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert, o którym mowa w § 1, zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Brzeziny, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Brzeziny oraz na stronie internetowej miasta Brzeziny.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Zarządzania Jednostkami Urzędu Miasta Brzeziny.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

--
Więcej informacji i wzory formularzy: http://bip.brzeziny.pl/brz/obwieszczenia-i-oglosz/organizacje-pozarzadow/9013,Zarzadzenie-Nr-182017-Burmistrza-Miasta-Brzeziny-z-dnia-8-lutego-2017-r.html

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej