Konkursy, działania

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 r. zadania publicznego Gminy Miasto Brzeziny w zakresie finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Brzeziny

calendar 09-05-2013

Zarządzenie Nr 52/2013
Burmistrza Miasta Brzeziny
z dnia 8 maja 2013 r.

 

w sprawie: ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 r. zadania publicznego Gminy Miasto Brzeziny w zakresie finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Brzeziny.

 

Na podstawie art. 27 ust. 2 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz.857, Nr 151 poz. 1014, z 2011 r. Nr 171 poz. 1016, Nr 185 poz. 1092, Nr 208 poz. 1240 i 1241, z 2012 r. poz. 490) oraz uchwały Nr III/27/10 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Brzeziny - zarządzam, co następuje: 

 

§1. Ogłaszam drugi otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 r. zadania publicznego Gminy Miasto Brzeziny w zakresie finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Brzeziny.

 

§2. Regulamin drugiego otwartego konkursu ofert, o którym mowa w §1, stanowi załącznik do zarządzenia.

 

§3. Informacje o ogłoszeniu drugiego otwartego konkursu ofert, o którym mowa w §1, zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzedu Miasta Brzeziny, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowego miasta Brzeziny.

 

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Brzeziny.

 

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz
Marcin Pluta

PLIKI DO POBRANIA:
zarzadzenie-konkurs-ofert-sport-2013.pdf
Zarządzenie nr 52/2013 Burmistrza Miasta Brzeziny
interaktywny-oferta-konkurs-ofert-sport-2013.doc
Interaktywny formularz oferty
interaktywny-sprawozdanie-konkurs-ofert-sport-2013.doc
Interaktywny formularz sprawozdania
WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej