Konkursy, działania

Zarządzenie nr 12/2018 Burmistrza Miasta Brzeziny

calendar 26-01-2018

Zarządzenie Nr  12/2018

Burmistrza Miasta Brzeziny

z dnia 26 stycznia2018 r.

 

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego Miasta Brzeziny w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny

 

                        Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232) art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 poz.1463, poz. 60 i poz. 1600) oraz §3 i §4 uchwały Nr XXXIII/223/2016 Rady Miasta Brzeziny z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny zmienionej uchwałą nr XLV/321/2017 Rady Miasta Brzeziny z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/223/2016 Rady Miasta Brzeziny z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2017 r. poz. 192 i poz. 4617) – zarządzam, co następuje:

 

§ 1.   Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego Miasta Brzeziny w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny.

 

§ 2. Regulamin otwartego konkursu ofert, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do zarządzenia.

 

§ 3. Informacje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert, o którym mowa w § 1, zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Brzeziny, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Brzeziny oraz na stronie internetowej miasta Brzeziny.

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Zarządzania Jednostkami Urzędu Miasta Brzeziny.

 

 

§   5.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

--
Opublikowane zarządzenie (tj. skan oryginału) jest dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej