Konkursy, działania

Zarządzenie nr 102/2018 Burmistrza Miasta Brzeziny

calendar 26-01-2018

Zarządzenie Nr 10/2018

Burmistrza Miasta Brzeziny

z dnia 26 stycznia 2018 r.

 

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych Miasta Brzeziny przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji

 

                        Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1875 i poz. 2232), art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r. poz.1817 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 573, poz. 60 i poz. 1909) oraz pkt 2 Rozdziału VII Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLV/317/2017 Rady Miasta Brzeziny z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” – zarządzam, co następuje:

 

§   1.   Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych Miasta Brzeziny przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

 

§ 2. Regulamin otwartego konkursu ofert, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do zarządzenia.

 

§ 3. Informacje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert, o którym mowa w § 1, zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Brzeziny, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Brzeziny oraz na stronie internetowej Miasta Brzeziny.

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Zarzadzania Jednostkami Urzędu Miasta Brzeziny.

 

§   5.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

--
Opublikowane zarządzenie (tj. skan oryginału) jest dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej