Konkursy, działania

otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 r. zadania publicznego Gminy Miasto Brzeziny w zakresie finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Brzeziny

calendar 28-01-2013

Burmistrz Miasta Brzeziny

na podstawie art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz.857, Nr 151 poz. 1014, z 2011 r. Nr 171 poz. 1016, Nr 185 poz. 1092, Nr 208
poz. 1240 i 1241, z 2012 r. poz. 490) oraz uchwały Nr III/27/10 Rady Miasta Brzeziny
z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Brzeziny

ogłasza otwarty konkurs ofert
 na realizację w 2013 r. zadania publicznego Gminy Miasto Brzeziny w zakresie finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Brzeziny


Gmina Miasto Brzeziny wspiera sport tworząc warunki, w tym organizacyjne, sprzyjające rozwojowi sportu.
Przez cel publiczny z zakresu sportu rozumie się:
1) poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych;
2) osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych;
3) poprawę kondycji fizycznej i psychicznej mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życia;
4) promocję sportu i aktywnego stylu życia;
5) umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców Brzezin.
Wsparcie, o którym mowa wyżej udzielane będzie w formie: dotacji celowych na prowadzenie statutowej działalności sportowej, stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej, jeżeli wpłynie to na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków podmiotu, który otrzyma dotację lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez ten podmiot.
Środki finansowe na wspieranie rozwoju sportu zabezpieczone zostały w uchwale budżetowej Gminy Miasto Brzeziny na 2013 r. i ich wysokość wynosi 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). Nazwa zadania: finansowe wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Brzeziny. W roku 2012 r. wydatkowano na realizację tego zadania zadanie kwotę 190.000,00 zł. (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

PLIKI DO POBRANIA:
ogloszenie2.pdf
Ogłoszenie o konkursie
ogloszenie4.pdf
Zarządzenie
oferta.pdf
Oferta
sprawozdanie.pdf
Sprawozdanie
WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej