Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach

Miasto Brzeziny realizuje projekt pn. Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania IV.2.1 Termomodernizacja budynków – ZIT.

Projekt obejmuje:

 - modernizację systemu wentylacji polegającą na wymianie istniejących central wentylacyjnych (mechanicznych) na nowoczesne centrale basenowe z odzyskiem ciepła
oraz modernizacja kanałów wentylacyjnych i systemu sterowania central;

 -     ocieplenie elewacji zewnętrznej budynku pływalni;

-      remont dachu pływalni z zastosowaniem materiałów izolacyjnych;

Celem głównym projektu jest zapewnienie korzyści ekonomicznych, społecznych
i środowiskowych poprzez realizację przedsięwzięć ograniczających emisję zanieczyszczeń powietrza odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisję gazów cieplarnianych.

Realizacja ww. celu możliwa będzie poprzez osiągnięcie następujących celów szczegółowych:

  • poprawa efektywności energetycznej 1 budynku użyteczności publicznej poprzez zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej o 823 889,44 kWh/rok (wartość bazowa 0),
  • poprawa jakości powietrza atmosferycznego poprzez spadek emisji gazów cieplarnianych o 216,66 ton równoważnika CO2 rocznie (wartość bazowa 0).

 

Całkowita wartość projektu:          2 586 157,94 PLN

Dofinansowanie z EFRR:                1 139 895,80 PLN

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej