Ochrona dziedzictwa historyczno- przyrodniczo- kulturowego miasta poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach

logotypy

Miasto Brzeziny realizuje projekt pn. Ochrona dziedzictwa historyczno- przyrodniczo- kulturowego miasta poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach, który otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania V.4.2 Przeciwdziałanie degradacji środowiska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

 

 

Całkowita wartość: 1 594 267,88 PLN
Kwota dofinansowania ze środków EFRR: 773 450,88 PLN
Kwota dotacji z WFOŚiGW: 495 941,00 PLN
Wkład własny: 324 876,00 PLN

 

 

 

Niniejszy projekt obejmuje następujące prace:

 

 • zabiegi pielęgnacyjne na istniejącej florze,
 • nasadzenia nowej zieleni,
 • montaż budek lęgowych dla nietoperzy i ptaków,
 • modernizacja i budowa ciągów komunikacyjnych w parku i ustanowienie na ich bazie ścieżki dydaktycznej z tablicami informacyjnymi,
 • montaż infrastruktury rekreacyjnej (stoliki, ławki, stojaki na rowery, urządzenia do ćwiczeń, Kuter Rybacki dla dzieci na bezpiecznej nawierzchni),
 • montaż infrastruktury sanitarnej (kosze na śmieci, toaleta),
 • montaż instalacji oświetleniowej i systemu monitoringu.

 

 

Celem głównym projektu jest zachowanie, ochrona i poprawa jakości środowiska
poprzez ograniczenie degradacji środowiska przyrodniczego obszaru Miasta Brzeziny.
Do celów szczegółowych projektu zaliczyć należy:

 

 • zachowanie i zwiększenie bioróżnorodności parku,
 • zwiększenie atrakcyjności parku,
 • zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom oraz faunie i florze parku.

 

Przewidywane rezultaty:

 • przywrócenie i zachowanie pierwotnie istniejącej szaty roślinnej,
 • podniesienie poziomu świadomości przyrodniczej użytkowników parku.

 

 

 

Na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia wnioskodawcy została przyznana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 495 941,00 PLN. Środki te stanowić będą wkład własny wnioskodawcy (403 204,07 PLN) oraz pokryją część kosztów niekwalifikowalnych projektu (92 736,93 PLN). Przypisanie części środków z WFOŚiGW do kosztów niekwalifikowalnych wynika z faktu, że dotacja ta przyznana jest do wydatków inwestycji brutto, a w przedmiotowym konkursie podatek VAT jest kosztem niekwalifikowalnym.

 

 

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej