Ochrona dziedzictwa historyczno- przyrodniczo- kulturowego miasta poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach

 

logotypy

 

Miasto Brzeziny zakończyło realizację projektu pn. Ochrona dziedzictwa historyczno- przyrodniczo- kulturowego miasta poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania V.4.2 Przeciwdziałanie degradacji środowiska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

Całkowita wartość: 1 492 298,28 PLN

Kwota dofinansowania ze środków EFRR: 718 073,90 PLN

Kwota dotacji z WFOŚiGW: 498 677,00 PLN (w tym 495 941 PLN jako wydatki ujęte we wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020)

Wkład własny: 278 283,38 PLN


Niniejszy projekt obejmował następujące prace:

 • zabiegi pielęgnacyjne na istniejącej florze,
 • nasadzenia nowej zieleni,
 • montaż budek lęgowych dla nietoperzy i ptaków,
 • modernizacja i budowa ciągów komunikacyjnych w parku i ustanowienie na ich bazie ścieżki dydaktycznej z tablicami informacyjnymi,
 • montaż infrastruktury rekreacyjnej (stoliki, ławki, stojaki na rowery, urządzenia do ćwiczeń, Kuter Rybacki dla dzieci na bezpiecznej nawierzchni),
 • montaż infrastruktury sanitarnej (kosze na śmieci, toaleta),
 • montaż instalacji oświetleniowej i systemu monitoringu. 

Celem głównym projektu było zachowanie, ochrona i poprawa jakości środowiska  poprzez ograniczenie degradacji środowiska przyrodniczego obszaru Miasta Brzeziny.

Do celów szczegółowych projektu zaliczyć należy:

 • zachowanie i zwiększenie bioróżnorodności parku,
 • zwiększenie atrakcyjności parku,
 • zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom oraz faunie i florze parku.

Osiągnięte rezultaty:

 • przywrócenie i zachowanie pierwotnie istniejącej szaty roślinnej,
 • podniesienie poziomu świadomości przyrodniczej użytkowników parku.

 

 

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej