Ogłoszenia i komunikaty

Ogłoszenie

calendar 12-01-2017

Brzeziny, dnia 4 stycznia 2017 r.

 


Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam
o przyjęciu przez Radę Miasta Brzeziny uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla jedenastu obszarów położonych na terenie miasta (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 15 lipca 2016 r. poz. 3178) oraz uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla jedenastu obszarów położonych na terenie miasta  w części dotyczącej obszaru nr 8 (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 17 listopada 2016 r. poz. 4769).

 


Treść w/w uchwał jest dostępna na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Brzezinach: www.bip.brzeziny.pl/.

 


Dokumentacja strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowej obu zmian planu jest dostępna w siedzibie Urzędu Miasta w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny, w pok. nr 302 w godzinach urzędowania.

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej