Ogłoszenia i komunikaty

Program Ograniczenia Niskiej Emisji

calendar 01-03-2017

Program Ograniczenia Niskiej Emisji


 realizowany za pośrednictwem Miasta Brzeziny z dofinansowaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.


Program Ograniczania Niskiej Emisji skierowany jest do osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego.  Celem programu jest dofinansowanie zadań polegających na likwidacji indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych i zastąpienie ich przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła. Dofinansowaniem objęto również  podłączenia istniejących obiektów do sieci ciepłowniczej, wykonanie węzła cieplnego oraz wykonanie lub modernizację wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u.

Intensywność dofinansowania wynosi do 40% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia określonych w ust. 5, z czego 100% stanowią środki WFOŚiGW w Łodzi.

Maksymalny koszt kwalifikowany przedsięwzięcia, nie może być wyższy niż:

moc źródła do 50 kW  moc źródła powyżej 50 kW

a) dla kotłowni gazowej                       1 000,00 zł/kW           900,00 zł/kW
b) dla kotłowni olejowej                         850,00 zł/kW            750,00 zł/kW
c) dla podłączenia do sieci cieplnej          850,00 zł/kW            750,00 zł/kW
d) dla ogrzewania elektrycznego             600,00 zł/kW            500,00 zł/kW
e) dla kotłowni na biomasę                  1 000,00 zł/kW             900,00 zł/kW
f) dla kotłowni węglowej                        550,00 zł/kW             450,00 zł/kW
g) dla odnawialnego źródła energii       2 000,00 zł/kW           500,00 zł/kW,
    (pompa ciepła)
a wskaźnik „zł/kW” oblicza się w stosunku do mocy projektowanego źródła ciepła.

W ramach Programu można dofinansować następujące przedsięwzięcia: 
1)    likwidacja lokalnych źródeł ciepła tj. indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych, kotłowni zasilających kilka budynków lub kotłowni osiedlowych oraz ich zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (w tym pompy ciepła oraz paleniska i palniki) spełniające wymagania emisyjne określone przez właściwy organ;
W przypadku kotłów opalanych paliwami stałymi muszą one posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5 „Kotły grzewcze. Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” lub równoważną, wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą. Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie oraz posiadać nominalną sprawność przemiany energetycznej co najmniej 85% i spełniać wymagania: klasy 5 – dla źródeł opalanych paliwami stałymi oddanych do użytkowania po 01.01.2016. Ponadto powinny być wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących) i nie mogą posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie.
W przypadku likwidacji kotłowni indywidualnych zakres przedsięwzięcia może m.in. obejmować wykonanie lub modernizację wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. lub instalacji gazowej;
2)    podłączenie istniejących obiektów (ogrzewanych ze źródeł lokalnych przy wykorzystywaniu paliwa stałego) do sieci ciepłowniczej, wykonanie węzła cieplnego oraz wykonanie lub modernizacją wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u.

Kosztami kwalifikowanymi do objęcia dofinansowaniem są koszty Odbiorcy Końcowego, w tym:
a) koszty przygotowania niezbędnych projektów i dokumentacji;
b) koszty zakupu i montażu fabrycznie nowych urządzeń do produkcji energii, w tym ze źródeł odnawialnych, wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem;
c) koszty demontażu istniejących instalacji i urządzeń;
d) koszty robót budowlanych niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia;
e) koszty wykonania lub modernizacji wewnętrznej instalacji c.o. lub c.w.u wraz z
   materiałami;
f) koszty wykonania przyłącza i instalacji gazowej;
g) koszty budowy węzła cieplnego;
h) koszty wykonania przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Istotnym warunkiem uzyskania dofinansowania jest trwała likwidacja dotychczasowego źródła ciepła, co należy potwierdzić stosownym protokołem likwidacyjnym oraz dokumentacją fotograficzną.  Realizację inwestycji należy zakończyć  w sezonie letnim 2018 roku.

W ramach Programu preferowana jest realizacja podłączeń do sieci ciepłowniczej i gazowej. 

 

Szczegółowe zasady udzielania dotacji zostaną określone w uchwale Rady Miasta Brzeziny i przekazane Beneficjentom końcowym przed podpisaniem stosownej umowy na udzielenie dotacji.

Wypełnioną deklarację należy składać w terminie do 17 marca 2017 roku w Urzędzie Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, III p., pok. Nr 305 lub w sekretariacie.

W razie pytań prosimy o kontakt:
Urząd Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 pok. 305, tel. 46 874-22-24 w. 317
WFOŚiGW w Łodzi, doradcy energetyczni: 42 663-41-42, (43), (41), (44).

 


Urząd Miasta Brzeziny
Wydział Rozwoju,
Infrastruktury i Mienia

 

Wzór deklaracji

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej