Ogłoszenia i komunikaty

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA BRZEZINY

calendar 10-04-2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA BRZEZINY


w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego,  postępowania uzupełniającego i składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Brzeziny  w roku szkolnym 2017/2018.

 

 

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), w związku z art. 204 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Miasto Brzeziny stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Brzeziny stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Brzeziny stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Zarządzania Jednostkami Urzędu Miasta Brzeziny oraz dyrektorom: Przedszkola Nr 1 w Brzezinach, Przedszkola nr 3 w Brzezinach, Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzezinach, Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzezinach oraz Gimnazjum w Brzezinach.

§ 5. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Brzeziny oraz na tablicach ogłoszeń i stronach internetowych Przedszkola Nr 1 w Brzezinach, Przedszkola nr 3 w Brzezinach, Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzezinach, Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzezinach oraz Gimnazjum w Brzezinach.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Pełna treść Zarządzenia

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej