Ogłoszenia i komunikaty

Konkursy WUP Łódź i Stowarzyszenia ŁOM

calendar 01-06-2017

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny dnia 31 maja 2017 roku ogłosili konkurs nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/17 w ramach:
Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne"
Działania IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym"
Poddziałania IX.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne- ZIT"

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Typ projektu przewidziany do realizacji w ramach tego konkursu to:
1. rozwój usług placówek wsparcia dziennego oraz innych alternatywnych form opieki dla dzieci (powyżej 3 roku życia) i młodzieży służących integracji społecznej oraz zapobieganiu patologiom
2. rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób zależnych lub niesamodzielnych, w tym osób starszych lub z niepełnosprawnościami służących zaspokojeniu rosnących potrzeb

 

Wsparcie musi być realizowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

 

Więcej informacji o konkursie na stronie:
http://www.lom.lodz.pl/project/konkurs-nr-rpld-09-02-02-ip-01-10-00117-ogloszony-w-dniu-31-maja-2017-r-w-ramach-poddzialania-ix-2-2-uslugi-spoleczne-i-zdrowotne-zit/
Serdecznie zapraszamy do aplikowania!!!

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej