Ogłoszenia i komunikaty

Konkurs plastyczny

calendar 19-09-2017

„NISKA EMISJA W MOICH OCZACH”

Miasto Brzeziny realizuje Projekt edukacyjny pn. „STOP niskiej emisji- kampania edukacyjna mieszkańców miasta Brzeziny”, na realizację którego uzyskano dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji. 
W ramach Projektu ogłaszamy Konkurs plastyczny pn. „Niska emisja w moich oczach”. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich mieszkańców Brzezin.
Konkurs zostanie przeprowadzony w III grupach wiekowych:
- przedszkole
- szkoła podstawowa
- osoby dorosłe.
Zadaniem w konkursie jest stworzenie pracy plastycznej w formie plakatu na temat niskiej emisji jako problemu lub sposobów jej przeciwdziałania.
Technika wykonania pracy dowolna.
Podpisane prace wraz z oświadczeniem uczestnika konkursu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystywanie wizerunku do celów promocyjnych konkursu oraz na publikację pracy oraz  wyników konkursu w prasie lokalnej i na stronie internetowej www.brzeziny.pl (w przypadku osób nieletnich oświadczenie powinno być podpisane przez rodzica/ opiekuna prawnego),  według wzoru stanowiącego Załącznik do Regulaminu, należy dostarczyć do Urzędu Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, pokój 305 do dnia 16 października 2017 roku do godziny 15.00.
Prace będą oceniane przez Komisję, która wyłoni:
-  Laureatów I, II i III miejsca, w każdej kategorii wiekowej,
- 20 osób wyróżnionych spośród wszystkich uczestników.    
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 30 października 2017 roku.
Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w lokalnej gazecie BIS.   
Prace złożone w konkursie zostaną wyeksponowane na specjalnej wystawie oraz  opublikowane w gazecie BIS.
Wartość nagród:
- za zajęcie I miejsca, uczestnicy otrzymają nagrody w kwocie do 100,00 zł.,
- za zajęcie II uczestnicy otrzymają nagrody w kwocie ok. 80,00 zł.,
- za zajęcie III uczestnicy otrzymają nagrody w kwocie ok. 60,00 zł.,
- wyróżnienie o wartości ok.30,00 zł. ,
- nagroda dla każdego uczestnika o wartości ok. 20,00 zł. 
Zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta do udziału w Konkursie.

Regulamin konkursu do wglądu w Urzędzie Miasta Brzeziny, pok. 305.
Projekt dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu:
„Edukacja Ekologiczna Mieszkańców Województwa Łódzkiego- Edycja 2017”

 

             

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej