Ogłoszenia i komunikaty

OBWIESZCZENIE

calendar 26-09-2017


Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektów Uproszczonego Planu
Urządzenia Lasu niebędących własnością Skarbu Państwa obrębów ewidencyjnych Miasta Brzeziny


Na podstawie Art. 21 ust. 4 Ustawy o Lasach z dnia 28 września 1991 roku (tekst jednolity: Dz. U z 2017 poz.788), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu obrębów ewidencyjnych Miasta Brzeziny od dnia 26 września 2017r. do dnia 25 listopada 2017r., w siedzibie Urzędu Miasta Brzeziny Wydział Rozwoju, Infrastruktury i Mienia, pokój 304, III piętro, w godzinach pracy Urzędu 8°° - 16°°.

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.
W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.
Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 26 października 2017r.
Informuję ponadto, że  projekty Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu opracowywać będzie "TAXUS UL” Sp. z o.o., ul. Płomyka 58 z siedzibą w Warszawie, na podstawie ewidencji gruntów i budynków uzyskanej z Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Brzezinach.
Kontakt z Biurem Obsługi Interesantów TAXUS UL możliwy jest pod numerem telefonu:
•    (+48) 530 794 720 w godzinach 8:00 – 16.00.

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej