Ogłoszenia i komunikaty

Konkurs nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/17 Wojewódzkiego Urzędu Pracy

calendar 30-11-2017

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ projektu przewidziany do realizacji w ramach tego konkursu to: 

rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób zależnych lub niesamodzielnych, w tym osób starszych lub z niepełnosprawnościami służących zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z niesamodzielności (usługi zdrowotne)

 

Działania dotyczą w szczególności:

 • wsparcia działalności lub tworzenia nowych miejsc opieki medycznej w formach zdeinstytucjonalizowanych;
 • długoterminowej medycznej opieki domowej nad osobą niesamodzielną, w tym pielęgniarskiej opieki długoterminowej;
 • zapewniania opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi w zastępstwie za opiekunów będących członkami rodzin, w tym opieki domowej lub miejsc opieki w dziennych formach;
 • wsparcia psychologicznego lub szkoleń dla opiekunów, w szczególności członków rodzin, w zakresie opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi;
 • przygotowania i tworzenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego, połączonego z doradztwem w doborze sprzętu, treningami z zakresu samoobsługi wypożyczonego sprzętu oraz przygotowanie warunków do opieki domowej;
 • teleopieki medycznej, wykorzystywanej na potrzeby doradztwa medycznego oraz bezpośredniej pomocy personelu medycznego na wezwanie w szczególnej sytuacji;
 • szkoleń oraz prowadzenia doradztwa w zakresie dostosowania podmiotów leczniczych do potrzeb osób niesamodzielnych;
 • wsparcia zespołów środowiskowych, w szczególności na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej lub psychiatrycznej.

Wsparcie musi być realizowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020.

 

Ogólna pula środków na dofinansowanie:

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi  11 501 571,24 PLN

 

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 90,00%

 

Kto może otrzymać dofinansowanie? 

 • Instytucje pomocy i integracji społecznej,
 • Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki, porozumienia i stowarzyszenia JST,
 • Organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Podmioty lecznicze.

 

Świadczenia opieki zdrowotnej może realizować jedynie podmiot uprawniony do wykonywania działalności leczniczej na mocy obowiązującego prawa.

 

Grupa docelowa:

 

W ramach konkursu wsparciem mogą być objęte:

•osoby niesamodzielne;

•otoczenie osób niesamodzielnych w szczególności opiekunowie faktyczni oraz rodziny osób niesamodzielnych;

•podmioty lecznicze w zakresie szkoleń i prowadzonego doradztwa w celu dostosowania ich do potrzeb osób niesamodzielnych.

 

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać w terminie od 30.12.2017 r. godz. 00:00 do 22.01.2018 r. godz. 23:59.

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie uznaje się datę wysłania wersji elektronicznej wniosku  za pośrednictwem generatora wniosków. Wnioski złożone w innej formie niż za pośrednictwem generatora pozostaną bez rozpatrzenia.

Po upływie terminu naboru wniosków o dofinansowanie w konkursie nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/17, nabór w generatorze wniosków zostanie automatycznie zamknięty. 

 

Termin ogłoszenia wyników:

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: czerwiec 2018r.

 

Sposób składania wniosków:

Wnioskodawca przygotowuje wniosek w wersji elektronicznej, na obowiązującym formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.

 

Wniosek należy przygotować za pośrednictwem generatora wniosków, dostępnego na stronie:

www.wup-fundusze.lodzkie.pl

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

 

Numer naboru:

RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/17

 

Informacje na temat konkursu:


Informacji i wyjaśnień dotyczących konkursu drogą telefoniczną oraz za pomocą poczty elektronicznej udziela:

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

Punkt Informacyjny EFS

Godziny pracy: pn.-pt. 8:00-16:00

Adres: ul. Wólczańska 49

90-608 Łódź,

pok. 1.03 i 1.04

telefon: (42) 638 91 30/39

e-mail: rpo@wup.lodz.pl

 

W zakresie oceny zgodności ze Strategią ZIT pytania należy kierować na adres:

Biuro Stowarzyszenia ŁOM,

Al. Kościuszki 59/61 (VI p),

90-514 Łódź,

nr tel.: (42) 233 54 90

fax: (42) 233 54 97, e-mail: biuro@lom.lodz.pl , www: http://lom.lodz.pl .

Informacje i wyjaśnienia dotyczące kwestii technicznych działania generatora wniosków udzielane są drogą telefoniczną oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej:

tel. (42) 638 91 80,

e-mail: generator@wup.lodz.pl

 

Więcej informacji o konkursie i Regulamin konkursu dostępne na stronach: 

Więcej informacji>>

Regulamin konkursu wraz z załącznikami>>

Serdecznie zapraszamy do aplikowania!!!

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej