Ogłoszenia i komunikaty

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Miasta Brzeziny

calendar 02-03-2018

Informacja Burmistrza Miasta Brzeziny
o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Miasta Brzeziny w 2017 rokuBurmistrz Miasta Brzeziny, działając na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.) informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach,  prowadząc urzędowy nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,  dokonał obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej mieszkańcom miasta Brzeziny w  2017 roku.
W przedstawionej analizie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach stwierdza, że w 2017 roku woda dostarczona z wodociągu publicznego w Brzezinach oraz wodociągu lokalnego szpitala powiatowego w Brzezinach  odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
W załączeniu  przedstawiamy ocenę obszarową jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Miasta Brzeziny za 2017 rok.

                                   

Burmistrz Miasta Brzeziny Obszarowa ocena jakości wody


WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej