Ogłoszenia i komunikaty

Zarządzenie w sprawie określenia terminu składania wniosków o przeniesienie do klasy IV SP nr 3

calendar 28-03-2018

ZARZĄDZENIE NR 43 / 2018
BURMISTRZA MIASTA BRZEZINY
z dnia 27 marca 2018 r.


w sprawie określenia na rok szkolny 2018/2019 terminu składania przez rodziców wniosków o przeniesienie do klasy IV Szkoły Podstawowej nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Brzezinach

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1975 i poz. 2232 oraz z 2018r. poz. 130) oraz art. 205 ust 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60, poz. 949 i poz. 2203), zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Określa się dzień 06 kwietnia 2018r. jako termin składania przez rodziców uczniów klas III Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Brzezinach oraz uczniów klas III Szkoły Podstawowej nr 2 im. Andrzeja Frycza- Modrzewskiego w Brzezinach wniosków o przyjęcie na rok szkolny 2018/2019 do klasy IV Szkoły Podstawowej nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Brzezinach
2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 mogą być składane do dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Brzezinach, 95-060 Brzeziny ul. Bohaterów warszawy 4 utworzonej w wyniku przekształcenia gimnazjum.

 §2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Zarządzania Jednostkami Urzędu Miasta Brzeziny oraz dyrektorom: Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzezinach, Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzezinach i Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzezinach.

§3. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Brzeziny oraz na tablicach ogłoszeń i stronach internetowych Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzezinach, Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzezinach i Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzezinach.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Pełna treść Zarządzenia

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej