Ogłoszenia i komunikaty

ogłoszenie

calendar 12-04-2018

Brzeziny, 12 kwietnia 2018 r.


 
OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia:


1.    Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 6 i obrębu nr 8 położonych w rejonie ulic: Kościuszki, Św. Anny, Żeromskiego, projektowanej drogi KDZ/KDG, Małczewskiej, Fredry i Piłsudskiego.
2.    Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 7 i obrębu nr 8 położonych w rejonie ulic: Głowackiego, Przedwiośnie Sienkiewicza, Mickiewicza, Okrzei, Dąbrowskiego, Polnej, projektowanej drogi KDG oraz południowo wschodniej granicy miasta.
3.    Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 1, obrębu nr 2 i obrębu nr 8 położonych w rejonie ulic: Sejmu Wielkiego, Waryńskiego, Konopnickiej, Kościuszki, Kopernika i Strykowskiej.
4.    Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 8 położonych w rejonie ulic: Lasockich, Mickiewicza i Modrzewskiego.
5.    Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 3 położonych przy ulicy Wojska Polskiego.
6.    Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 8 położonych przy ulicy Lasockich.
7.    Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działki z obrębu nr 8 położonej przy ulicy Głowackiego.
8.    Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 5 położonych przy ulicy Małczewskiej
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 30 i art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Brzeziny uchwał:
1.    Nr XXV/161/2016 z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 6 i obrębu nr 8 położonych w rejonie ulic: Kościuszki, Św. Anny, Żeromskiego, projektowanej drogi KDZ/KDG, Małczewskiej, Fredry i Piłsudskiego zmienionej uchwałą Nr XLI/277/2017 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 czerwca 2017 r.
2.    Nr XXV/162/2016 z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 7 położonych w rejonie ulic: Sienkiewicza, Mickiewicza, Okrzei, Dąbrowskiego, Polnej, projektowanej drogi KDG oraz południowo wschodniej granicy miasta zmienionej uchwałami Rady Miasta Brzeziny: Nr XLI/278/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. i Nr XLIV/309/2017 z dnia 28 września 2017 r.
3.    Nr XXV/163/2016 z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 1, obrębu nr 2 i obrębu nr 8 położonych w rejonie ulic: Sejmu Wielkiego, Waryńskiego, Konopnickiej, Kościuszki, Kopernika i Strykowskiej zmienionej uchwałą Rady Miasta Brzeziny Nr XLI/279/2017 z dnia 29 czerwca 2017r.
4.    Nr XXV/164/2016 z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 8 położonych w rejonie ulic: Lasockich, Mickiewicza i Modrzewskiego zmienionej uchwałami Rady Miasta Brzeziny: Nr XLI/280/2017 z dnia 29 czerwca 2017r. i Nr L/366/2018 z dnia 28 marca 2018 roku
5.    Nr XLI/281/2017 z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 3 położonych przy ulicy Wojska Polskiego
6.    nr XLIV/310/2017 z dnia 28 września 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 8 położonych przy ulicy Lasockich zmienionej uchwałą Rady Miasta Brzeziny Nr L/367/2018 z dnia 28 marca 2018 roku
7.    Nr XLIV/311/2017 z dnia 28 września 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działki z obrębu nr 8 położonej przy ulicy Głowackiego
8.    Nr XLIV/312/2017 z dnia 28 września 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 5 położonych przy ulicy Małczewskiej.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych zmian planów miejscowych oraz dotyczące oceny oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam, że każdy może złożyć wnioski do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie ochrony środowiska. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków złożonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest Burmistrz Miasta Brzeziny.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, 95 060 Brzeziny w terminie do dnia 7 maja 2018 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Wnioski mogą być wnoszone:
1.    w formie pisemnej;
2.    ustnie do protokołu;
3.    za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres brzeziny@brzeziny.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 
 


Burmistrz Miasta Brzeziny
/-/ Marcin Pluta

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej