Ogłoszenia i komunikaty

Pomoc materialna dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Brzeziny

calendar 07-05-2018

Ogłoszenie


W związku udzielaniem przez Miasto Brzeziny pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Brzeziny, Burmistrz Miasta Brzeziny proponuje współpracę przy realizacji niniejszego zadania w II semestrze roku szkolnego 2017/2018 obejmującego I półrocze 2018r. Oferta współpracy kierowana jest do właścicieli podmiotów prowadzących sprzedaż :
a) podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych,
b) przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, plecaków szkolnych, stroju i obuwia sportowego na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę,
- związanej z udziałem uczniów w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w ramach planu nauczania, jak również wykraczających poza ten plan i zajęciach wyrównawczych, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.
Propozycja współpracy w II semestrze roku szkolnego 2017/2018 obejmującego I półrocze 2018r. polega na bezgotówkowej sprzedaży podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych, przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, plecaków szkolnych, stroju i obuwia sportowego na zajęcia wychowania fizycznego, innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę, którym przyznano pomoc materialną w formie: całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w ramach planu nauczania, jak również wykraczających poza ten plan i wyrównawczych, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, lecz nie posiadającym środków finansowych na jej zakup. Wydanie towaru dokonywane jest na podstawie upoważnienia wystawionego przez pracownika Urzędu Miasta Brzeziny i decyzji Burmistrza Miasta Brzeziny, do wysokości pomocy wskazanej w w/w dokumentach. Jedna decyzja wraz z upoważnieniem może być realizowana maksymalnie w dwóch sklepach. Sprzedawca wydając towar jest zobowiązany do wystawienia faktury lub rachunku imiennego na rodzica ucznia ( lub pełnoletniego ucznia), na których osoby otrzymujące pomoc materialną pokwitują otrzymanie towaru. Wystawione faktury lub rachunki imienne należy składać w pokoju 126 Urzędu Miasta Brzeziny ul. Sienkiewicza 16. Płatność za sprzedany towar nastąpi przelewem na wskazane konto w terminie 14 dni od złożenia prawidłowo wystawionego rachunku lub faktury.
Przedsiębiorcy zainteresowani nawiązaniem współpracy proszeni są o kontakt z p. Grzegorzem Koziełem – naczelnikiem Wydziału Zarządzania Jednostkami Urzędu Miasta Brzeziny w celu złożenia oferty tel. 46- 874 22-24 wew. 126.
Oferty należy składać do godz. 15.30 dnia 11 maja 2018 r., w sekretariacie Urzędu Miasta Brzeziny, 95-060 Brzeziny ul. Sienkiewicza 16, pokój 110. Za skuteczne dostarczenie oferty rozumie się jej wpływ najpóźniej do godz. 15.30 w dniu 11 maja 2018 r. W załączeniu wzór oferty.

 

 

Wzór oferty

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej