Ogłoszenia i komunikaty

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 3

calendar 22-05-2018

Burmistrz Miasta Brzeziny

95-060 Brzeziny , ul. Sienkiewicza 16

ogłasza  konkurs  na  kandydata  na  stanowisko 

dyrektora Przedszkola Nr 3  w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Moniuszki 15

 

I.  Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze  w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r., poz. 1597).

 

1.Stanowisko dyrektora przdeszkola może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny oraz posiada przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, lub posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny oraz  przygotowanie pedagogiczne i posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu,

2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny  z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela
lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

4) uzyskał:

 1.  co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
 2.  pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
 3.  w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej
 4. przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora,
 5. a w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust.12  ustawy z dnia 14 grudnia  2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.), jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora,
 6. wymóg posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego nie dotyczy nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych zatrudnionych na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych  w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych urlopowanych lub zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015, poz. 1881),

5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

7) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy  z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 z późn. zm.) - dotyczy nauczyciela, a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  (Dz. U. z 2017, poz. 2183 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za  umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

10) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017r.,poz. 1311),

11) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim   (Dz. U. z 2011 r. poz.224 i 455, z 2015 r. poz.1132 oraz z 2017 r. poz.60) 

2. Stanowisko dyrektora przedszkola może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

  

 1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
 2. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny,
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
 4. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
 5. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 6. ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami  w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
 7. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 8. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1311),
 10. w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim   (Dz. U. z 2011 r.poz.224 i 455, z 2015 r. poz.1132 oraz z 2017 r. poz.60). 

II.  Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju danego przedszkola,

  2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:  
            -  stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

            -  stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby    niebędącej nauczycielem,

  3. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

- imię (imiona) i nazwisko,

- datę i miejsce urodzenia,

- obywatelstwo,

- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

  4. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów   potwierdzających posiadanie  wymaganego stażu pracy o którym mowa w pkt. 2 : świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

  5. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie  wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

  6. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość  języka polskiego na zasadach określonych w ustawie z dnia

7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2011 r. poz.224 i 455, z 2015 r. poz.1132 oraz z 2017 r. poz.60) - w przypadku cudzoziemca,

  7. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku  przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

  8. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

  9.oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10.oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych  z dysponowaniem  środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1311),

11. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego wraz z uzasadnieniem - w przypadku nauczyciela,

12. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub ocenę dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

13. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017, poz. 1189 z późn. zm.)  lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2017, poz. 2183 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela  i nauczyciela akademickiego,

14. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

Na żądanie organu prowadzącego publiczne przedszkole, kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały powyższych dokumentów.

III . Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, adresem poczty elektronicznej i dopiskiem „Konkurs na dyrektora Przedszkola nr 3 w Brzezinach ” w terminie do dnia 08 czerwca 2018 r., do godz. 14.00 pocztą na adres: Urząd Miasta Brzeziny ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny, lub osobiście w pokoju 110 (sekretariat)  Urzędu Miasta Brzeziny.

W przypadku nadesłania oferty pocztą decyduje data nadania potwierdzona stemplem pocztowym.

IV. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Brzeziny.

V.  O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Kandydat  zgłasza się na konkurs z dokumentem tożsamości.

 

Brzeziny, dnia  22 maja 2018 r.                                                           

 

                                                                                      Z-ca  Burmistrz Miasta Brzeziny

      

                                                                                                            Justyna Nowak  Pełna treść ogłoszenia

 

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej