Ogłoszenia i komunikaty

Zapytanie ofertowe o ustalenie przebiegu granic w postępowaniu o rozgraniczenie nieruchomości

calendar 30-05-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

I. Wykonanie czynności ustalania przebiegu granic w postępowaniu o rozgraniczenie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 243 0 pow. 1,2049 ha, położonej w obrębie I miasta Brzeziny, dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą LDI B/OOOI 0945/2, z nieruchomościami sąsiednimi oznaczonymi jako działki nr:

4.242/1 0 pow. 0,7707 ha, dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą LDIB/00014446/2, do punktu granicznego 1048,

5.242/2 0 pow. 0,1197 ha, dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą LI) 113/00038559/1,

6.242/3 0 pow. O, 1048 ha, dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą LDIB/00037501/3.

 

II. Wykonanie czynności ustalania przebiegu granic w postępowaniu o rozgraniczenie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1175 0 pow. 0.2819 ha, położonej w obrębie 5 miasta Brzeziny, dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą LI)I B/00010945/2, z nieruchomością sąsiednią oznaczoną jako działka nr 1176 0 pow. 0,2354 ha, dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą LDIB/0005987/3.

 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać czynności ustalania przebiegu granic zgodnie z Rozporządzeniem Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Zywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości ( Dz.U z 1999 Nr 45 poz. 453)

 

Termin realizacji zamówienia do 90 dni od dnia podpisania umowy.

Kryterium oceny ofert: najniższa cena brutto za realizację całego zamówienia.

Proszę o podanie ceny brutto na każdy przedmiot zamówienia oddzielnie.

 

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy, a w szczególności warunki zapłaty:

Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do 21 dni, od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Podstawę do wystawienia faktury będzie stanowił protokół odbioru całości zamówienia podpisany przez przedstawicieli obydwu stron umowy.

 

Ofertę prosimy przesłać pocztą ( Urząd Miasta Brzeziny 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, pok. 110), faxem ( 0 46/ 874-27-93 pocztą elektroniczną (ewelina.ostrowska@brzeziny.pl) lub złożyć osobiście w sekretari Urzędu Miasta Brzeziny, p. 110 w terminie do 4 czerwca 2018 r.

 

Zapytanie do pobrania

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej