Ogłoszenia i komunikaty

Informacja Burmistrza Miasta Brzeziny o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

calendar 22-08-2018

Burmistrz Miasta Brzeziny, działając na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2018 r. poz. 1152 ) informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach,  prowadząc urzędowy nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,  po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań mikrobiologicznych i biochemicznych próbek wody pobranych w stacji uzdatniania wody i w punktach sieci wodociągu w Brzezinach, którego właścicielem jest Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o., stwierdził przydatność do spożycia wody z wodociągu w Brzezinach.

Woda dostarczona z wodociągu publicznego w Brzezinach spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

Marcin Pluta

Burmistrz Miasta Brzeziny

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej