Ogłoszenia i komunikaty

Miasto Brzeziny ogłasza nabór do projektu

calendar 18-02-2019

 

Miasto Brzeziny ogłasza nabór do projektu  E-aktywni mieszkańcy – podniesienie kompetencji cyfrowych w Mieście Brzeziny dofinansowany  w formie grantu ze środków Programu Operacyjnego  Polska Cyfrowa  na lata 2014-2020 (w ramach Osi Priorytetowej III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych).
Operatorem projektu jest Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica.
Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych wśród 72 mieszkańców Miasta Brzeziny niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów.
Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń dla 72 mieszkańców Miasta Brzeziny powyżej 25 roku zycia z zakresu podniesienia kompetencji cyfrowych. Szkolenia będą prowadzone w 6 grupach max 12 - osobowych w wymiarze 12 h zegarowych (3h na 1 spotkanie).
Tematyka szkoleń: Moje finanse i transakcje w sieci.
Po każdym szkoleniu uczestnik otrzyma Certyfikat (szkolenie uznaje się za ukończone jeżeli uczestnik jest obecny na 75% szkolenia, tj. 8 godzinach)
Warunki uczestnictwa w Projekcie dzielą się na warunki formalne oraz warunki weryfikacyjne stanowiące o wyznaczeniu pierwszeństwa przy przyznawaniu wsparcia
2. Warunkami formalnymi są:
1) zamieszkiwanie na obszarze miasta Brzeziny;
2) ukończenie 25 roku życia nie później niż w dniu 31 grudnia 2018 r.;
3) złożenie w terminie 22 marca 2019 r. poprawnie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego
do Projektu (załącznik Nr 2 do Regulaminu) z podpisanymi oświadczeniami (załącznik nr 3
do Regulaminu) wraz z Informacją RODO (załączniki nr 4) i ewentualnie oświadczeniem
o niepełnosprawności (załącznik nr 5).
Do Projektu zakwalifikowane  zostaną łącznie 72 osoby spełniających warunki formalne w ramach następujących modułów szkoleniowych: „Moje finanse i transakcje w sieci”.
W przypadku większej liczy chętnych do poszczególnych modułów szkoleniowych, przy kwalifikacji
do Projektu brane pod uwagę będą następujące warunki weryfikujące:
1) Kryterium niepełnosprawności - w pierwszej kolejności do Projektu kwalifikowane będą osoby
z niepełnosprawnościami (kryterium weryfikowane na podstawie przedłożonej do wglądu dokumentacji i Oświadczenia o niepełnosprawności);
2) Kryterium wieku - w przypadku większej liczby chętnych niż miejsc, pierwszeństwo przed osobami młodszymi będą miały osoby starsze (kryterium weryfikowane wyłącznie na podstawie daty urodzenia wskazanej w Formularzu zgłoszeniowym).
Zgłoszenia należy składać w terminie do 22 marca 2019 r. Urząd Miasta Brzeziny, Sienkiewicza 16, III piętro, pokój 310. Dokumenty można pobrać w sekretariacie, pokój 110. Dostępne są również poniżej.

 

 

Pliki do pobrania:


- regulamin naboru załącznikami

 

 

 

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej