Ogłoszenia i komunikaty

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

calendar 15-03-2019

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań mikrobiologicznych i biochemicznych próbek wody pobranych w stacji uzdatniania wody i w punktach sieci wodociągu w Brzezinach, którego właścicielem jest Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. oraz z ujęcia wody dla potrzeb Szpitala Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o., stwierdził przydatność do spożycia wody z wodociągu w Brzezinach.

Woda z nadzorowanych wodociągów na terenie Miasta Brzeziny odpowiada  wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, jest wodą bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, oraz substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu.

 

Ocena jakości wody

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej