Ogłoszenia i komunikaty

ZARZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Brzeziny

calendar 15-10-2019

ZARZĄDZENIE NR 246/2019
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 11 października 2019 r.
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Brzeziny


Na podstawie art. 385 i art. 386 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) zarządza się, co następuje: § 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Miasta Brzeziny, w okręgu wyborczym nr 2, w którym będzie wybierany jeden radny. § 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 15 grudnia 2019 r. § 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia. § 4. Zarządzenie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaje się do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia na obszarze Miasta Brzeziny. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Pełna treść

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej