Ogłoszenia i komunikaty

OGŁOSZENIE

calendar 29-10-2019

W związku z udzielaniem przez Miasto Brzeziny pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Brzeziny, Burmistrz Miasta Brzeziny proponuje współpracę przy realizacji niniejszego zadania w roku szkolnym 2019/2020. Oferta współpracy kierowana jest do właścicieli podmiotów prowadzących sprzedaż :
a) podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych,
b) przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, plecaków szkolnych, stroju i obuwia sportowego na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę,
- związanej z udziałem uczniów w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w ramach planu nauczania, jak również wykraczających poza ten plan i zajęciach wyrównawczych, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.
Propozycja współpracy w roku szkolnym 2019/2020 polega na bezgotówkowej sprzedaży podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych, przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, plecaków szkolnych, stroju i obuwia sportowego na zajęcia wychowania fizycznego, innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę, którym przyznano pomoc materialną w formie: całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w ramach planu nauczania, jak również wykraczających poza ten plan i wyrównawczych, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, rodzicom uczniów/ pełnoletnim uczniom nie posiadającym środków finansowych na ich zakup. Wydanie towaru dokonywane jest na podstawie upoważnienia wystawionego przez pracownika Urzędu Miasta Brzeziny i decyzji Burmistrza Miasta Brzeziny, do wysokości pomocy wskazanej w w/w dokumentach. Jedna decyzja wraz z upoważnieniem może być realizowana maksymalnie w dwóch sklepach. Sprzedawca wydając towar jest zobowiązany do wystawienia faktury lub rachunku imiennego na rodzica ucznia (pełnoletniego ucznia), na których osoby otrzymujące pomoc materialną pokwitują otrzymanie towaru. Wystawione faktury lub rachunki imienne należy składać w pokoju 126 Urzędu Miasta Brzeziny ul. Sienkiewicza 16. Płatność za sprzedany towar nastąpi przelewem na wskazane konto w terminie 14 dni od złożenia prawidłowo wystawionego rachunku lub faktury.
Przedsiębiorcy zainteresowani nawiązaniem współpracy proszeni są o kontakt z p. Grzegorzem Koziełem – naczelnikiem Wydziału Zarządzania Jednostkami Urzędu Miasta Brzeziny w celu złożenia oferty tel. 46- 874 22-24 wew. 126.
Oferty należy składać do godz. 15.30 dnia 05 listopada 2019 r., w sekretariacie Urzędu Miasta Brzeziny, 95-060 Brzeziny ul. Sienkiewicza 16, pokój 110. Za skuteczne dostarczenie oferty rozumie się jej wpływ najpóźniej do godz. 15.30 w dniu 05 listopada 2019 r.


Pełna treść ogłoszenia

Wzór oferty

Wzór umowy współpracy

Wzór umowy przetwarzania danych

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej