Ogłoszenia i komunikaty

Informacja Burmistrza Miasta Brzeziny o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

calendar 02-12-2019

 

Burmistrz Miasta Brzeziny, wypełniając obowiązek wynikający z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2018 r. poz. 1152 ) informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach, prowadząc kontrolę przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań mikrobiologicznych i biochemicznych próbek wody pobranych w stacji uzdatniania wody i w punktach sieci wodociągu w Brzezinach, którego właścicielem jest Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o.

 

stwierdził przydatność do spożycia wody dostarczanej z wodociągu w Brzezinach.

 

Woda z nadzorowanego wodociągu na terenie Miasta Brzeziny w zakresie badanych parametrów spełnia wymagania określone w załączniku nr 1  do  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 99/SHŚ-HK/19 została wydana przez PPIS w Brzezinach w dniu 29 października  2019 roku.

 

 

  Burmistrz

Ilona Skipor

 

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej