Ogłoszenia i komunikaty

OTWIERAMY ŻŁOBEK MIEJSKI W BRZEZINACH

calendar 08-01-2020

Informujemy, że w dniu 9.01.2020 roku rozpoczynamy rekrutację do udziału w projekcie
pn. „Utworzenie 43 miejsc nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku w Brzezinach”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Działania X.1 „Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz Budżetu Państwa.


Rekrutacja będzie trwała do 28.01.2020 roku.

 

W ramach projektu planuje się utworzyć 43 miejsca w Żłobku Miejskim w Brzezinach dla dzieci od 20 tygodnia do 3 roku życia.
Do udziału w projekcie zapraszamy rodziców dzieci w wieku do lat 3, zamieszkałych na terenie powiatu brzezińskiego, w tym zarówno osoby pracujące, które dzięki wsparciu w projekcie w postaci zapewnienia opieki żłobkowej powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie jak również osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, które poprzez zapewnienie opieki żłobkowej łącznie z doradztwem zawodowym i szkoleniami, nabędą kompetencje ułatwiające poszukiwanie, wejście lub powrót na rynek pracy.
Kryteria rekrutujące:
1. Formalne:
- rodzic dziecka w wieku do lat 3,
- miejsce zamieszkania dziecka, rodzica na terenie Miasta Brzeziny,
- zgoda bezrobotnych i biernych zawodowo w procesie aktywizacji.
2. Dodatkowe (punktowe):
- wielodzietność rodziny dziecka: 20 pkt;
- samotne wychowanie dziecka w rodzinie: 20 pkt;
- niepełnosprawność dziecka: 10 pkt;
- niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców/opiekunów: 10 pkt;
- objęcie dziecka pieczą zastępczą: 10 pkt.
Szczegółowe zasady rekrutacji zostały opisane w Regulaminie Uczestnictwa w Projekcie. Dokumenty rekrutacyjne w tym w/w regulamin dostępne są:
- w Żłobku Miejskim w Brzezinach,
- na stronie www.brzeziny.pl.
Złożenie kompletu dokumentów nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie i tym samym przyjęciem dziecka do Żłobka.
Wyniki naboru będą dostępne w siedzibie Żłobka, a także w Urzędzie Miasta u pracownika odpowiedzialnego za oświatę.


Pełna treść ogłoszenia

Formularz zgloszeniowy

Regulamin uczestnictwa

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załacznik nr 3

Załacznik nr 4

Załacznik nr 5


WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej