Ogłoszenia i komunikaty

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY

calendar 21-01-2020

Trwa nabór na wolne stanowiska pracy:
- Opiekunka/opiekun w Żłobku Miejskim w Brzezinach,
-  Kucharka/Kucharz w Żłobku Miejskim w Brzezinach,
-  Pielęgniarka/Pielęgniarz/Położna/Położny w Żłobku Miejskim w Brzezinach.

 

Pełna treść ogłoszenia

 

Regulamin naboru

 

Kwestionariusz osobowy

 

Klauzula informacyjna

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - opiekunka/opiekun

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - kucharka/kucharz

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - pielęgniarka/pielęgniarz, położna/położny

 

 

Termin i miejsce składania dokumentów


Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową, w zamkniętych kopertach, z podanym adresem zwrotnym, telefonem kontaktowym i z dopiskiem nazwy naboru, w terminie do dnia 28 stycznia 2020 do godz. 15.00, na adres: Urząd Miasta Brzeziny, Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny.
W przypadku nadesłania oferty za pomocą operatora pocztowego, o dacie jej złożenia decyduje data wpływu oferty do tut. Urzędu.
O terminie i miejscu przeprowadzenia naboru kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej