Ogłoszenia i komunikaty

Burmistrz Miasta Brzeziny informuje

calendar 27-01-2020

Rozwiązanie takie dopuszcza obowiązujący przepis art. 210 §  1a. Ordynacji podatkowej w brzmieniu:
 „Decyzja w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym lub podatku leśnym, w tym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, sporządzana z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, może zamiast podpisu własnoręcznego osoby upoważnionej do jej wydania, zawierać podpis mechanicznie odtwarzany tej osoby lub nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do jej wydania.”

Decyzje podatkowe opatrzone powyżej opisanym nadrukiem mają taki sam walor ważności,
jak decyzje podpisywane dotychczas odręcznie i posiadają wszystkie wymagane prawem elementy (patrz: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia z dnia  28 września 2017  r. sygn.: II FSK 1199/17).

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej