Ogłoszenia i komunikaty

Nabór na wolne stanowisko pracy

calendar 31-01-2020

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:
PIELĘGNIARKA/PIELĘGNIARZ, POŁOŻNA/POŁOŻNY W ŻŁOBKU MIEJSKIM W BRZEZINY


w ramach projektu pn. „Utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3 w żłobku w Brzezinach” przewidzianego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu X – Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 – Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 oraz Budżetu Państwa.
Miejsce pracy: Żłobek Miejski w Brzezinach
Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna
Wymiar pracy: 30 godzin/miesiąc
Wymagania niezbędne:
•    kandydat posiada wykształcenie wyższe lub średnie: medyczne w zawodzie pielęgniarka/pielęgniarz położna/położny,
•    kandydat zna przepisy w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
•    kandydat daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
•    kandydat nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona,
•    kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy obowiązek taki został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
•    kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,
•    kandydat nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,
•    kandydat posiada nieposzlakowaną opinię, korzysta z pełni praw publicznych oraz posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
•    kandydat posiada orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych,
•    kandydat posiada umiejętność obsługi komputera (Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet).
Termin i miejsce składania dokumentów
Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową, w zamkniętych kopertach, z podanym adresem zwrotnym, telefonem kontaktowym i z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko pracy: Pielęgniarka/pielęgniarz Położna/położny w Żłobku Miejskim w Brzezinach”, w terminie do dnia 7 lutego 2020 do godz. 15.00, na adres: Urząd Miasta Brzeziny, Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny.
W przypadku nadesłania oferty za pomocą operatora pocztowego, o dacie jej złożenia decyduje data wpływu oferty do tut. Urzędu.
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Pełna treść ogłoszenia

Regulamin rekrutacji

Kwestionariusz osobowy

klauzula informacyjna

 

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej